การจัดอบรมหลักสูตร TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติการ)

การจัดอบรมหลักสูตร TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติการ)

          ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ได้ดำเนินการจัดอบรม “หลักสูตร TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติการ)” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมเชิงปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) มาใช้ในประเทศไทย ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) รวมถึงในกลุ่มสถาบันการเงินยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชีที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินจากสถาบันการเงิน 4 แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา มาร่วมพูดคุย ถ่ายทอดความรู้ และแชร์ประสบการณ์สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม โดยการจัดอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ใน 3 หัวข้อหลัก การจัดประเภทและการวัดมูลค่า การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง เพื่อให้การทำความเข้าใจในเนื้อหาได้ตรงกลุ่มมากที่สุด จึงมีการแบ่งการอบรมตามกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ซึ่งมีภาพบรรยากาศของการอบรมในแต่ละกลุ่ม ดังนี้

  • TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติ) สำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน จัดขึ้นในวันที่ 16, 23 และ 28 พฤศจิกายน 2561

  • TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติ) สำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน จัดขึ้นในวันที่ 14, 16 และ 20 พฤศจิกายน 2561

  • TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติ) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินสำหรับกลุ่มธุรกิจประกันภัย และประกันชีวิต จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561

  • TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติ) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินสำหรับกลุ่มธุรกิจเช่าซื้อ ลิสซิ่ง และ Consumer finance จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561

โพสต์เมื่อ :
30 พ.ย. 2561 15:16:38
 4631
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์