(ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS 16)

(ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS 16)

         สภาวิชาชีพบัญชี ขออัพเดทข่าวสารร่าง “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS 16)แปลและเรียบเรียงมาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับปี 2016 (IFRS Red book bound volume 2016) ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) แล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

         โดยมาตรฐานฯ ฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้อนุญาตให้กิจการนำไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ณ วันที่หรือก่อนวันที่นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบัติใช้ครั้งแรก หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สำหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย

         ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ร่าง TFRS 16  Click และ สรุปสาระสำคัญและประเด็นการเปลี่ยนแปลง ได้ Click 

โพสต์เมื่อ :
30 พ.ย. 2561 17:07:57
 36859
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์