การประชุม World Standard-setters Conference 2017

การประชุม World Standard-setters Conference 2017

            เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา  สภาวิชาชีพบัญชีในฐานะองค์กรวิชาชีพของประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกของ IFRS Foundation นำโดย รศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี และนางอุณากร พฤฒิธาดา กรรมการในคณะกำหนดมาตรฐานการบัญชี เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม  World Standard-setters Conference 2017 ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยในการประชุมได้มีการสรุปภาพรวมของนโยบายและแผนงานของการพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards) เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ การกำหนดและการบังคับใช้ ตลอดจนทิศทางในการพัฒนาและความก้าวหน้าของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับปรับปรุงใหม่ เช่น สัญญาประกันภัย (Insurance Contracts) เครื่องมือทางการเงิน ( Financial Instruments) กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินใหม่ (Conceptual Framework for Financial Reporting) และการนำไปถือปฏิบัติ ตลอดจนมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (IFRS for SMEs) โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้แทนหน่วยงานกำหนดมาตรฐานการบัญชีทั่วโลก

โพสต์เมื่อ :
16 พ.ย. 2560 11:57:48
 2081
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์