สภาวิชาชีพบัญชียกระดับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสู่ IFRS

สภาวิชาชีพบัญชียกระดับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสู่ IFRS

            เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 คุณประสัณห์ เชื้อพานิช ในฐานะนายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) ได้ร่วมลงนามในสัญญาสิทธิในการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRSs หรือ International Financial Reporting Standards) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (IFRS for SMEs หรือ International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities) กับ Yael Almog ในฐานะ Executive Director ของ IFRS Foundation มีผลให้ประเทศไทยได้ยกระดับความน่าเชื่อถือของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่นำมาใช้ในการจัดทำรายงานทางการเงินให้เป็นระดับสากล
            นับตั้งแต่ปี 2542 สภาวิชาชีพบัญชีในสมัยนั้น คือ สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ได้มีพันธกิจในการพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินให้เป็นสากล ซึ่งได้มีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินให้เป็นไปตาม IFRS อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินให้เป็นระดับสากล จนถึงปัจจุบันนี้ปี 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยได้เข้าสู่ IFRS  และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งส่งผลให้ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินเพิ่มขึ้น และนักลงทุนได้ให้ความเชื่อถือของคุณภาพรายงานทางการเงินของไทยดีขึ้น
            นอกจากนี้สภาวิชาชีพบัญชียังมีส่วนร่วมในการประชุมเวทีระดับโลก โดยคุณประสัณห์ได้ร่วมเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการ IFRS Advisory Council ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB หรือ International Accounting Standards Board) ตั้งแต่ปี 2558 โดยจะครบวาระในปี 2560 ซึ่งเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559 ท่านก็ได้เดินทางไปร่วมประชุม IFRS Advisory Council ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  เพื่อร่วมกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ ของ IASB รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการสำคัญๆ ในการกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางการบัญชีจากการที่ประเทศไทยนำ IFRS มาใช้ เพื่อให้มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีความเหมาะสมกับการนำมาปฏิบัติจริง


โพสต์เมื่อ :
12 พ.ย. 2560 11:22:51
 9306
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์