รับสมัครเข้าสัมมนา เรื่อง"การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีเพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรการบัญชีชุดเดียว"

รับสมัครเข้าสัมมนา เรื่อง"การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีเพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรการบัญชีชุดเดียว"

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าสัมมนา
เรื่อง "การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีเพื่อรองรับการปฏิบัติตาม
มาตรการบัญชีชุดเดียว" รุ่นที่ 3

            เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบธุรกิจและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการบัญชีชุดเดียวของรัฐบาล กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับ กรมสรรพากรและสภาวิชาชีพบัญชี จึงกำหนดจัดงานสัมมนารุ่นที่ 3 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ที่ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีเนื้อหา ดังนี้

  • เจตนารมณ์ของภาครัฐเกี่ยวกับมาตรการบัญชีชุดเดียวรวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่ธุรกิจจะได้รับ
  • มุมมองของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีที่เกิดขึ้นในอดีต และการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

            ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนับเป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้ 3 ชั่วโมง (ด้านบัญชี) ทั้งนี้ CPD ไม่สามารถนับได้สำหรับผู้เข้าสัมมนารุ่นที่ 1 หรือ 2 แล้ว
            ท่านสามารถสมัครทางออนไลน์ http://goo.gl/forms/3SHsnELnh7 หรือผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมมนาก่อนการสัมมนาที่ www.dbd.go.th หัวข้ออบรม/สัมมนา และตรงข่าวประชาสัมพันธ์ (ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเข้ารับการสัมมนา สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมสัมมนาแล้ว หรือมีสิทธิเข้ารับการสัมมนาแล้วแต่ไม่เข้ารับการสัมมนา)

โพสต์เมื่อ :
9 พ.ย. 2560 17:52:57
 1852
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์