ขอเชิญรับชม Live สด การบรรยาย "ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ TFRSs กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน"

ขอเชิญรับชม Live สด การบรรยาย "ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ TFRSs กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน"
          ขอเชิญรับชม Live สด การบรรยาย "ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ TFRSs กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน" โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ กรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น.

หัวข้อในการบรรยาย
          - การจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงินและตราสารทุน
          - การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินและการวัดมูลค่า
          - การจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงินและการวัดมูลค่า
          - การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
          - การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
          - การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง
          สามารถนับ CPD แบบไม่เป็นทางการได้ 2 ชม.Click
          โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านช่องทางออนไลน์ให้แก่สมาชิกสภาฯ อย่างต่อเนื่อง

             

โพสต์เมื่อ :
24 ก.ค. 2563 16:33:47
 3457
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์