โครงการอบรม Train the trainer (New TFRSs) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

โครงการอบรม Train the trainer (New TFRSs) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

            เมื่อวันที่ 7-8 และ 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ได้จัดอบรมโครงการ Train the trainer (New TFRSs) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ (TFRS 15, TFRS 16 และ TFRS 9) สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ เพื่อกระจายองค์ความรู้สู่อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยในปี 2562 และ 2563 อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ รวมทั้งเพื่อประโยชน์โดยตรงต่อการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสอดคล้องกันในด้านวิชาชีพบัญชีให้กับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ เพื่อนำไปถ่ายทอดให้แก่นิสิตและนักศึกษาต่อไป โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาให้ความรู้ในโครงการอบรมครั้งนี้ ซึ่งมีจำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการแต่ละหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 327 ท่าน จาก 57 สถาบัน

  • หลักสูตรที่ 1 : มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15) จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วิภาดา ตันติประภา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ

  • หลักสูตรที่ 2 : ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS 16) จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ ที่ปรึกษา คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ

  • หลักสูตรที่ 3 : มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ กรรมการ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ และคุณภวิษย์ภัทร ชินสว่างวัฒนกุล ผู้ช่วยผู้จัดการผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
โพสต์เมื่อ :
9 ม.ค. 2562 17:34:21
 3397
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์