ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 21/2562 เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 43(2/2562)

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 21/2562 เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 43(2/2562)

กำหนดการเปิดรับสมัครสอบ 2 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
กำหนดการทดสอบ
วิชาการบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วิชาการบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วิชาการสอบบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วิชาการสอบบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562


สถานที่ทดสอบ

     สภาวิชาชีพบัญชีได้เพิ่มสถานที่จัดทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในสนามสอบส่วนภูมิภาค ผู้สมัครเข้าทดสอบสามารถเลือกสถานที่ทดสอบได้ ดังนี้

  • กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  • จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

** หมายเหตุ การเลือกสนามสอบส่วนภูมิภาค จะต้องมีผู้สมัครสอบไม่น้อยกว่า 30 คน
หากมีผู้สมัครสอบไม่เพียงพอต่อการจัดทดสอบ ผู้สมัครเข้าทดสอบจะต้องมาสอบที่สนามสอบกรุงเทพฯ**

วิธีการสมัครสอบ

  1. ให้ผู้สมัครสอบดำเนินการสมัครทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.tfac.or.th 
  2. ต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดทางระบบออนไลน์
  3. ระบบจะกำหนดให้เลือกการชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบผ่านระบบบัตรเครดิต หรือแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านช่องทางการรับชำระเงินตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดโดยอัตโนมัติ
  4. ผู้สมัครสอบครั้งแรก ให้ดำเนินกรอกข้อมูลรับสมัครสอบทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.tfac.or.th ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น.เพื่อเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติก่อน เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วจะแจ้งให้ผู้สมัครสอบทำการเลือกสมัครสอบตามรายวิชาที่มีสิทธิสอบต่อไป
  5. ต้องดำเนินการชำระเงินตั้งแต่ วันที่ 2 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ภายในเวลาไม่เกิน 24.00 น. ของวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เท่านั้น

** การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ **
และได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวันและเวลาที่กำหนด

(โปรดศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบโดยละเอียด ในหัวข้อระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบความรู้เพื่ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ข้อควรระวังในการเตรียมตัวเข้าทดสอบ


  • ประกาศฉบับที่ 21/2562 เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 43(2/2562) Click

ขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ


ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ

(อยู่ในระหว่างดำเนินการ)

ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ

(อยู่ในระหว่างดำเนินการ)โพสต์เมื่อ :
1 พ.ค. 2562 10:36:10
 88515
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์