สภาวิชาชีพบัญชีให้การต้อนรับผู้แทนจาก World Bank

สภาวิชาชีพบัญชีให้การต้อนรับผู้แทนจาก World Bank     เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 สภาวิชาชีพบัญชีโดยรศ. ดร.สมชาย สุภัทรกุล ประธานคณะกำหนดมาตรฐานการบัญชี คุณอุณากร พฤฒิธาดา กรรมการคณะกำหนดมาตรฐานการบัญชี และ ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ต้อนรับการเข้าเยี่ยมเยืยนสภาวิชาชีพบัญชีของ คุณ Max Dapaah,Senior Financial Management Specialist และคุณพัสสนันท์ ทินกร ณ อยุธยา, Financial Management Consultant ผู้แทนจาก World Bank โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออัปเดททิศทาง และความก้าวหน้าของมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละด้าน ประกอบด้วย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี และมาตรฐานการศึกษา

โพสต์เมื่อ :
9 ม.ค. 2562 17:56:07
 2268
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์