• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • สัมมนา “การจัดทำงบกระแสเงินสดและปัญหาในทางปฏิบัติสำหรับกิจการ NPAEs"

สัมมนา “การจัดทำงบกระแสเงินสดและปัญหาในทางปฏิบัติสำหรับกิจการ NPAEs"

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • สัมมนา “การจัดทำงบกระแสเงินสดและปัญหาในทางปฏิบัติสำหรับกิจการ NPAEs"

สัมมนา “การจัดทำงบกระแสเงินสดและปัญหาในทางปฏิบัติสำหรับกิจการ NPAEs"

            กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี เห็นความสำคัญของการจัดทำงบกระแสเงินสด จึงได้จัดให้มีการสัมมนา เรื่อง “การจัดทำงบกระแสเงินสดและปัญหาในทางปฏิบัติสำหรับกิจการ NPAEs" เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) โดย รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องฟีนิกซ์ 1-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 10:44:49
 3116
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์