สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จัดทำใหม่และปรับปรุง 2555 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จัดทำใหม่และปรับปรุง 2555 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

              คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ได้จัดทำและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) มาตรฐานการบัญชี (TAS)  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRIC) และการตีความมาตรฐานการบัญชี (SIC) ตาม IFRS Bound Volume 2012 (Blue Book) ซึ่งฉบับที่ปรับปรุงนี้จะมีผลบังคับใช้กับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลารายงานเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป แต่สำหรับ TFRS4 เรื่อง สัญญาประกันภัย ซึ่งเป็นฉบับจัดทำใหม่ ให้ถือปฏิบัติ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

 รายละเอียดมาตรฐานที่จัดทำและปรับปรุง มีดังนี้
1. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 5 ฉบับ (ปรับปรุง 4 ฉบับ และ จัดทำใหม่ 1 ฉบับ)
2. มาตรฐานการบัญชี 13 ฉบับ 
3. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 9 ฉบับ
4. การตีความมาตรฐานการบัญชี 4 ฉบับ

ทั้งนี้สมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถดาวน์โหลดมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดได้ในเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี 

ตารางสรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จัดทำใหม่และปรับปรุง 2555 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน(TFRS)​มาตรฐานการบัญชี (TAS)​

ลำดับ เรื่อง วันถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน(TFRS)
1 TFRS2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (ปรับปรุง 2555) 1-ม.ค.-57
2 TFRS3 การรวมธุรกิจ (ปรับปรุง 2555) 1-ม.ค.-57
3 TFRS4 สัญญาประกันภัย (จัดทำใหม่) 1-ม.ค.-59
4 TFRS5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก (ปรับปรุง 2555) 1-ม.ค.-57
5 TFRS8 ส่วนงานดำเนินงาน (ปรับปรุง 2555) 1-ม.ค.-57
มาตรฐานการบัญชี (TAS)
6 TAS1 การนำเสนองบการเงิน (ปรับปรุง 2555) 1-ม.ค.-57
7 TAS7 งบกระแสเงินสด (ปรับปรุง 2555) 1-ม.ค.-57
8 TAS12 ภาษีเงินได้ (ปรับปรุง 2555) 1-ม.ค.-57
9 TAS17 สัญญาเช่า (ปรับปรุง 2555) 1-ม.ค.-57
10 TAS18 รายได้ (ปรับปรุง 2555) 1-ม.ค.-57
11 TAS19 ผลประโยชน์ของพนักงาน (ปรับปรุง 2555) 1-ม.ค.-57
12 TAS21 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ (ปรับปรุง 2555)
1-ม.ค.-57
13 TAS24 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ปรับปรุง 2555) 1-ม.ค.-57
14 TAS28 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ปรับปรุง 2555) 1-ม.ค.-57
15 TAS31 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า(ปรับปรุง 2555) 1-ม.ค.-57
16 TAS34 งบการเงินระหว่างกาล (ปรับปรุง 2555) 1-ม.ค.-57
17 TAS36 การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ปรับปรุง 2555) 1-ม.ค.-57
18 TAS38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ปรับปรุง 2555) 1-ม.ค.-57
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน(TFRIC) 
1 TFRIC1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 1-ม.ค.-57
2 TFRIC4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 1-ม.ค.-57
3 TFRIC5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 1-ม.ค.-57
4 TFRIC7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 1-ม.ค.-57
5 TFRIC10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 1-ม.ค.-57
6 TFRIC12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 1-ม.ค.-57
7 TFRIC13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 1-ม.ค.-57
8 TFRIC17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 1-ม.ค.-57
9 TFRIC18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 1-ม.ค.-57
การตีความมาตรฐานการบัญชี(SIC) 
10 SIC-15 สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจให้แก่ผู้เช่า 1-ม.ค.-57
11 SIC-27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 1-ม.ค.-57
12 SIC-29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 1-ม.ค.-57
13 SIC-32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 1-ม.ค.-57
โพสต์เมื่อ :
27 ต.ค. 2560 16:13:44
 6962
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์