• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • คำอธิบายเกี่ยวกับประเด็นหลัก 10 ประการที่มักมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ IFRSs

คำอธิบายเกี่ยวกับประเด็นหลัก 10 ประการที่มักมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ IFRSs

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • คำอธิบายเกี่ยวกับประเด็นหลัก 10 ประการที่มักมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ IFRSs

คำอธิบายเกี่ยวกับประเด็นหลัก 10 ประการที่มักมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ IFRSs

            เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) ได้เผยแพร่เอกสาร เรื่อง AN UPDATE ON INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING (IFRSs) จัดทำโดยPhilippe Danjouซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักในการให้คำอธิบายเกี่ยวกับประเด็นหลักที่มีความสำคัญ 10 ประการ ในข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ(IFRSs) โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่มักมีความเข้าใจผิดค่อนข้างมากในทางยุโรป โดยPhilippe Danjouได้จัดทำเอกสารนี้ขึ้นครั้งแรกเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ IFRS Foundation และ IASB ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ต่อมาเอกสารดังกล่าวได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษและนำออกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ IFRS Foundation และ IASB
            คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ที่สนใจได้นำไปศึกษาเพื่อให้ทราบถึงคำอธิบายดังกล่าวเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRSs) โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้โดย Click

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 10:18:42
 2146
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์