• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • IASB เผยแพร่บทแรกของเอกสารเพื่อการศึกษาฉบับปรับปรุงใหม่ เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

IASB เผยแพร่บทแรกของเอกสารเพื่อการศึกษาฉบับปรับปรุงใหม่ เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • IASB เผยแพร่บทแรกของเอกสารเพื่อการศึกษาฉบับปรับปรุงใหม่ เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

IASB เผยแพร่บทแรกของเอกสารเพื่อการศึกษาฉบับปรับปรุงใหม่ เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

            เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB)ได้เผยแพร่บทที่หนึ่งของเอกสารเพื่อการศึกษาฉบับปรับปรุงใหม่(updated educational material) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ IFRS 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม โดยเนื้อหาในบทที่หนึ่งนั้นครอบคลุมถึงการนำหลักการของ IFRS 13 ไปใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ไม่มีราคาเสนอซื้อเสนอขาย (unquoted equity instruments) ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของ IFRS 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ทั้งนี้เอกสารเพื่อการศึกษาฉบับปรับปรุงใหม่นี้ได้รับการปรับปรุงทั้งรูปแบบตลอดจนมีการแก้ไขถ้อยคำบางประการ อย่างไรก็ดี มิได้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในเชิงวิชาการแต่อย่างใด

   คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้นำไปศึกษาเพื่อให้ทราบถึงแนวทางในอนาคตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่ายุติธรรม โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดบทที่หนึ่งของเอกสารเพื่อการศึกษาฉบับปรับปรุงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ IFRS 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม ได้ที่ Click
   นอกจากนี้ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบางประการของเอกสารในบทที่หนึ่งดังกล่าวข้างต้นได้ที่ Click

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 10:16:45
 2888
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์