มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน) ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน) ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

            สภาวิชาชีพบัญชี ขออัพเดทข่าวสาร “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน)” จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ TFRS 9 TFRS 7 TAS 32 TFRIC 16 และ TFRIC 19 ที่แปลมาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับปี 2018 (IFRS blue book bound volume 2018) ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

            มาตรฐานฯ กลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยกิจการสามารถเลือกถือปฏิบัติตามมาตรฐานฯ กลุ่มนี้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ (Early Adoption) ได้กับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป และเมื่อมาตรฐานฯ กลุ่มนี้บังคับใช้แล้วจะต้องมีมาตรฐานฯ การตีความมาตรฐานฯ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่ต้องถูกยกเลิกไป ดังนี้

มาตรฐานฯ กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ยกเลิก
TFRS 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
  • TAS 101 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
  • TAS 104 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
  • TAS 105 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
  • TAS 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน
  • แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
  • แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับธุรกิจประกันภัยในการกำหนดให้เครื่องมือทางการเงินเป็นเครื่องมือทางการเงินที่แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
  • การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่อง สินทรัพย์ที่ลูกหนี้โอนให้เพื่อชำระหนี้
TFRS 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน TAS 103 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคาร และสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน
TAS 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน TAS 107 (ปรับปรุง 2559 ) เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
TFRIC 16 เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ -
TFRIC 19 เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน -

            ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ที่ www.tfac.or.th  

โพสต์เมื่อ :
24 ก.ย. 2561 14:17:32
 15794
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์