โครงการอบรม Train the Trainer ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี

โครงการอบรม Train the Trainer ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี

            สิ้นสุดไปแล้ว สำหรับโครงการอบรม Train the Trainer ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งการอบรมได้แบ่งเป็น 2 ช่วงคือระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2560 (Module 1) และวันที่ 6-7ธันวาคม 2560 (Module 2) ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 142 ท่าน และ 110 ท่าน ตามลำดับ

            ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระจายองค์ความรู้ที่ถูกต้องสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ซึ่งได้แก่ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ปี 2562 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ปี 2562 และร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ปี 2563 ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรง ต่อการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในวิชาชีพบัญชี 

            ในการนี้ทางสภาวิชาชีพบัญชี ขอขอบพระคุณสำหรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติมาร่วมบรรยายในโครงการนี้ ได้แก่ รศ. ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ นายณัฐเสกข์ เทพหัสดิน นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ นางสาวยุวนุช เทพทรงวัจจ นางสาวยุพิน เรืองฤทธิ์ และนายณรงค์ ภาณุเดชทิพย์ รวมถึงอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศที่เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและความสนใจจากอาจารย์ทุกท่านสำหรับโครงการอบรม Train the Trainer ในครั้งต่อๆ ไป และหวังว่าอาจารย์ทุกท่านจะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ไปเผยแพร่ให้ผู้สนใจท่านอื่นต่อไป ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดสำหรับโครงการอบรมในอนาคตได้ทาง www.tfac.or.th

โพสต์เมื่อ :
3 ม.ค. 2561 9:33:52
 2785
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์