ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย รุ่นที่ 2

ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย รุ่นที่ 2

            วันพฤหัสบดีที่ 5  มิถุนายน พ.ศ. 2557 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) จัดการอบรมสัมมนา “ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย รุ่นที่ 2”  โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี และ ผศ.วิภาดา ตันติประภา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี มาเป็นวิทยากรในการอบรมสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเข้าใจภาพรวมของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชี รวมทั้งเข้าใจที่มาที่ไป และทิศทางในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชีในอนาคต ส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพบัญชีสามารถนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชีไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โพสต์เมื่อ :
31 ต.ค. 2560 14:41:08
 2711
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์