ขอเชิญรับชมการเสวนา “ ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดเพื่อพิจารณาการด้อยค่าตาม TAS 36 หลังสิ้นสุดมาตรการผ่อนปรนฯ”

ขอเชิญรับชมการเสวนา “ ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดเพื่อพิจารณาการด้อยค่าตาม TAS 36 หลังสิ้นสุดมาตรการผ่อนปรนฯ”


            ขอเชิญรับชมการเสวนา “ ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดเพื่อพิจารณาการด้อยค่าตาม TAS 36 หลังสิ้นสุดมาตรการผ่อนปรนฯ”  โดยการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook สภาวิชาชีพบัญชี

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.

ผู้ร่วมเสวนาโดย..
 • ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข
  กรรมการในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
 • นางสาวยุวนุช เทพทรงวัจจ
  กรรมการในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
 • นางสาววันดี ลีวรวัฒน์
  อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชีฯ
 • นายเกรียงไกร เลิศโภคานนท์
  CVA, อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เอกสารประกอบการเสวนา Click 

สามารถนับ CPD แบบไม่เป็นทางการได้ 2 ชม. โดยเลือกประเภทกิจกรรมที่ 2: การรับฟังข่าวสารทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพผ่านสื่อต่างๆ
                 
โพสต์เมื่อ :
14 ม.ค. 2564 8:41:30
 865
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์