การชี้แจงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 5 ฉบับและ Update TFRS ปัจจุบันและอนาคต

การชี้แจงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 5 ฉบับและ Update TFRS ปัจจุบันและอนาคต

            เนื่องด้วยปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) แก้ไขข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยเรื่อง สมาชิก     ผู้สอบบัญชี และผู้ทำบัญชีและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินให้ทันสากล เพื่อยกระดับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้ก้าวทันสู่สากล ดังนั้นการเข้าใจทิศทางการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการเปลี่ยนแปลงไปของหลักเกณฑ์ของสมาชิก และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี จะส่งผลให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความรู้และสามารถก้าวทันสู่สากล


            ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว สภาวิชาชีพบัญชี จึงจัดอบรมสัมมนาในหัวข้อ “ชี้แจงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 5 ฉบับและ Update TFRS ปัจจุบันและอนาคต” ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 สภาวิชาชีพบัญชี ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี การจัดอบรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาในครั้งนี้กว่า 600 คน และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

  • รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาบัญชี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี 
  • คุณสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ประธานกรรมการ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี 
โพสต์เมื่อ :
30 ต.ค. 2560 14:39:41
 2097
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์