งานอบรมสัมมนา “Functional Currency for Executives”

งานอบรมสัมมนา “Functional Currency for Executives”

            เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี )และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกันจัดงานอบรมสัมมนาในห้อข้อ “Functional Currency for Executives” ณ ห้องประชุม 1601 (Auditorium) ชั้น 16 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ถนนวิภาวดีรังสิต

            สืบเนื่องจากการที่สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งได้จัดทำขึ้นตาม IAS 21 : The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate และมีผลบังคับใช้กับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป นั้น ดังนั้น กิจการหลายๆ แห่งอาจมีธุรกรรมทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ อันมีผลทำให้ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการต้องถูกบันทึกให้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้สามารถสะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ที่ถูกต้องและควรเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถสะท้อนสถานะทางเศรษฐศาสตร์ และมูลค่าทางการเงินของกิจการที่สอดคล้องกับลักษณะของกิจกรรมได้ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ได้ความเข้าใจในหลักการ ผลกระทบและประโยชน์ จากการนำมาตรฐานฉบับนี้ไปถือปฏิบัติ ทางสภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงร่วมกันจัดสัมมนาครั้งนี้ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุติ อาทิ

ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

คุณสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

คุณยงยศ ครองพาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี และประธานคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาและควบคุมดูแลระบบควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

คุณศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ผู้อำนวยการ สภาวิชาชีพบัญชี (ผู้ดำเนินการเสวนา)

โพสต์เมื่อ :
30 ต.ค. 2560 17:57:39
 3345
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์