กกบ. มีมติเลื่อนบังคับใช้ TFRS 9 กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

กกบ. มีมติเลื่อนบังคับใช้ TFRS 9 กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

            การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 52 (2/2561) ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561  มีมติให้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน-กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน  ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยกิจการสามารถเลือกถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ (Early Adoption) ได้กับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

โพสต์เมื่อ :
17 ก.ค. 2561 16:35:36
 14172
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์