การสัมมนาพิจารณ์ หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

การสัมมนาพิจารณ์ หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

 

การสัมมนาพิจารณ์ “หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
เพื่อรับฟังความคิดเห็น และศึกษาประเด็นที่เกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐาน”

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา  09.00 – 16.30 น.
ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 (อโศก)

            คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี เห็นควรให้จัดสัมมนาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และศึกษาประเด็นที่เกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ประเทศไทยนำมาใช้ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากในปัจจุบันลักษณะของธุรกิจและธุรกรรมมีความหลากหลายมากขึ้น แต่ TFRS for NPAEs มีข้อกำหนดที่ไม่ครอบคลุมถึงบางธุรกรรมที่เกิดขึ้นส่งผลให้บางกิจการต้องไปใช้เนื้อหาของมาตรฐานการรายงานทางการเงินชุดใหญ่บางฉบับ (TFRS for PAEs) คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้รับฟังความคิดเห็น และศึกษาประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาTFRS for NPAEs ชุดปัจจุบันให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น การเปิดให้มีทางเลือกและความง่ายในทางปฏิบัติมากขึ้น การกำหนดหลักการให้ครอบคลุมถึงธุรกรรมหรือการดำเนินงานของกิจการในปัจจุบันมากขึ้น เป็นต้น เพื่อให้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่นี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้และรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน ตลอดจนเป็นการพัฒนาวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมแสดงความคิดเห็นในการสัมมนาครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดการจัดสัมมนาดังนี้

หัวข้อการสัมมนา สัมมนาพิจารณ์ หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และศึกษาประเด็นที่เกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐาน
วันและเวลา วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.0016.30 น.
สถานที่ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
สุขุมวิท 21   
วัตถุประสงค์

(1) เพื่อทำความเข้าใจและรับฟังความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ประเด็นที่สำคัญของการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

(2) เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยมากขึ้น

(3) เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการนำหลักเกณฑ์ที่เพิ่มเติมขึ้นไปใช้ปฏิบัติจริง

ผู้ควรเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้

- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของกิจการ NPAEs*
- นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ NPAEs*
- ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
- อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยผู้สอนวิชาบัญชี
*ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ยังดำรงสถานะเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีณ ณ ปัจจุบัน

วิทยากร

รศ.ดร.กนกพร นาคทับที

  • กรรมการ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ประธาน คณะทำงานศึกษาการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาปฏิบัติใช้ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ (Flexible MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ

  • กรรมการ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • กรรมการและเลขานุการ คณะทำงานศึกษาการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาปฏิบัติใช้ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค่าใช้จ่าย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (ฟรี)
วิธีการสมัคร

SCAN QR Code และกรอกข้อมูลของท่าน หรือ Click

(หมดเขตรับสมัคร: วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม)

เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา

  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา Click 
  • มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ Click 
  • เอกสารประกอบการสัมมนา Click 


หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสัมมนาจะนำส่งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาในในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ซึ่งท่านต้องนำเอกสารประกอบการบรรยายดังกล่าวมาด้วยตนเอง (สภาวิชาชีพบัญชีไม่มีการแจกเอกสารดังกล่าวในวันอบรม)

****สภาวิชาชีพบัญชีขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้เท่านั้น****

โพสต์เมื่อ :
28 ก.พ. 2561 13:48:00
 27238
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์