ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา “การเตรียมความพร้อมการนำส่งงบการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(e-filing)

ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา “การเตรียมความพร้อมการนำส่งงบการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(e-filing)

การสัมมนา “การเตรียมความพร้อมการนำส่งงบการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing)”
ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.00-16.30 น.
ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21(อโศก)

            ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการกำหนดรหัสรายการบัญชี (Taxonomy)และรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน เพื่อให้นิติบุคคลที่มีหน้าที่ส่งงบการเงินสามารถนำส่งงบการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) สำหรับปี 2558 ที่จะนำส่งงบการเงินภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 นี้ ซึ่งรหัสรายการบัญชีดังกล่าวเป็นรายการบัญชีขั้นต่ำแบบไม่สามารถเพิ่มรายการบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดได้ (Fix form) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
            สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงเห็นควรจัดสัมมนาครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการนำส่งงบการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หมายเหตุ เพื่อความสะดวกกรุณาจดลำดับที่ของท่านเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนหน้าห้องสัมมนา 
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมสัมมนา CLICK

โพสต์เมื่อ :
9 พ.ย. 2560 15:37:05
 2067
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์