รวมคลิปอธิบายมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวทางบัญชี ในสถานการณ์ COVID-19

รวมคลิปอธิบายมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวทางบัญชี ในสถานการณ์ COVID-19

Ep.1 สารจากนายกสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 4
โดยท่านได้พูดถึงมาตรการผ่อนปรนทางบัญชีในสถานการณ์ COVID-19
ที่ลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา
และย้ำว่ามาตรการผ่อนปรนดังกล่าวไม่ได้เป็นการเลื่อนบังคับใช้ TFRS 9
EP.2 สภาวิชาชีพบัญชี ย้ำ! มาตรการผ่อนปรนทางบัญชีในสถานการณ์ COVID-19 ไม่ใช่การเลื่อนใช้ TFRS 9
ผศ.วิภาดา ตันติประภา กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี
อธิบายถึงภาพรวมของแนวปฏิบัติทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งประกอบไปด้วย

  • วัตถุประสงค์ของการจัดทำแนวปฏิบัติ
  • กิจการใดบ้างที่สามารถใช้แนวปฏิบัตินี้ได้
  • ระยะเวลาการผ่อนปรนชั่วคราว
  • ตัวอย่างที่น่าสนใจ
EP.3 เจาะลึกมาตรการผ่อนปรนทางบัญชี แนวปฏิบัติฯ ฉบับที่ 1
ในสถานการณ์ COVID-19 พร้อมตัวอย่างประกอบความเข้าใจ
โดยคุณยุพิน เรืองฤทธิ์ อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี
ซึ่งท่านได้เน้นย้ำถึงแนวปฏบัติฉบับที่ 1 อันประกอบไปด้วย
 
  • ที่มาของการออกแนวปฏิบัติฯ ฉบับที่ 1
  • การผ่อนปรนตามแนวปฏิบัติฉบับที่ 1 ถือว่าเป็นการเลื่อนบังคับใช้ TFRS9 หรือไม่?
  • กิจการใดบ้างที่สามารถใช้แนวปฏิบัติฉบับที่ 1
  • ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ
  • ระยะเวลาการผ่อนปรน


EP.4 อธิบายตัวอย่างกรณีการลดค่าเช่าตามสัญญาเช่าจากผู้ให้เช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
การลดค่าเช่าตามสัญญาเช่าจากผู้ให้เช่า เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จะรับรู้รายการทางบัญชีอย่างไร?
โดย รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานน์ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และที่ปรึกษาคณะกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 
 
EP.5อธิบายตัวอย่างมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากCOVID-19
โดย รศ. ดร.สมชาย สุภัทรกุล ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี
 
 
สารจากนายกสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 4
การดำเนินงาน ความคืบหน้าต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่สมาชิก
โพสต์เมื่อ :
26 พ.ค. 2563 20:03:50
 7178
ผู้เข้าชม
ประกาศ!!! ปิดปรับปรุงระบบ ในวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 12:00 - 13:00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์