Asian Corporate Governance Association เข้าพบนายกสภาสวิชาชีพบัญชี

Asian Corporate Governance Association เข้าพบนายกสภาสวิชาชีพบัญชี

            เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ผู้แทนจาก Asian Corporate Governance Association (ACGA) เข้าพบคุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี คุณวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี และคณะ เพื่อพูดคุยหารือเกี่ยวกับเรื่องผู้สอบบัญชีในประเทศไทย คุณภาพของรายงานทางการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชี รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดย ACGA จะเข้าพบหน่วยงานภาครัฐอีกหลายแห่ง เพื่อรวมรวมข้อมูลจัดทำผลงานวิจัยสำหรับวารสาร CG Watch ซึ่งจะมีการจัดอันดับเรื่อง Corporate Governance ของบริษัทในตลาดทุนของประเทศในเอเชีย รวมถึงนำเสนอเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อแวดวงตลาดทุนในระดับสากล

โพสต์เมื่อ :
10 พ.ย. 2560 11:38:56
 1812
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์