การประชุมคณะกรรมการบริหาร สหพันธ์นักบัญชีอาเซียน ครั้งที่ 105

การประชุมคณะกรรมการบริหาร สหพันธ์นักบัญชีอาเซียน ครั้งที่ 105

     เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2554 นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ประธานคณะกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพ และคณะฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร สหพันธ์นักบัญชีอาเซียน(ASEAN Federation of Accountants Council Meeting) ครั้งที่ 105 ณ กรุงย่างกุ้ง สหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2554 ซึ่ง Myanmar Accountancy Council (MAC)  เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม

     นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยว่า การเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเนื่องจากทำให้ได้รับทราบถึงการเตรียมความพร้อมของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ในการเปิดเสรีของวิชาชีพบัญชีตามเจตนารมย์ของการสร้างประชาคมอาเซียนในปี 2558 ภายใต้กฎบัตรอาเซียน ซึ่งคณะกรรมการบริหารสหพันธ์นักบัญชีอาเซียนให้ความสำคัญกับความพร้อมของนักบัญชีในประเทศของตนค่อนข้างมาก สำหรับประเทศไทยนั้นก็มีกรอบการเตรียมพร้อมที่ชัดเจนเช่นกัน ทั้งนี้ในเดือนพฤศจิกายน 2554 Malaysian Institute of Accountants (MIA) จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม MIA-AFA 2011 ขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ภายใต้แนวคิด การปรับตัวเข้าหากัน การเปลี่ยนแปลง และความยั่งยืน เพื่อความเป็นเลิศในระดับโลก (Converge,Transform, Sustain : towards World Class Excellence)ซึ่งจะมีการสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจหลายประเด็น อาทิ การรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของตลาดทุนอาเซียน และผลกระทบต่อประชาคมเศรษฐกิจโลก ตลอดจนวิกฤตการณ์หนี้สินตลอดจนผลกระทบต่ออาเซียน ความยั่งยืนและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่น เพื่อให้เกิดการตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักบัญชี ตลอดจนการร่วมมือกันเพื่อสร้างสรรสังคมที่เกื้อกูลและพัฒนาไปพร้อมกันตลอดจนคำนึงถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมมือกันหยุดยั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมของโลกในอนาคต

     ทั้งนี้ การร่วมมือกับกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียนดังกล่าวทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมนักบัญชีไทยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมต่อไป

โพสต์เมื่อ :
10 ต.ค. 2560 14:12:28
โดย :
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
10 ต.ค. 2560 14:12:28
โดย :
 2061
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์