• หน้าแรก

 • บริการ

 • คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA)

คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA)

 • หน้าแรก

 • บริการ

 • คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA)

คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA)

            คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant: ASEAN CPA) สำหรับผู้ที่ประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant: ASEAN CPA) ให้ยื่นคำขอพร้อมชำระค่าคำขอขึ้นทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี ตามแบบคำขอขึ้นทะเบียนและหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบันญชีกำหนด และต้องมีคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA) ตามระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant) พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

ผู้ขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

 1. เป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญ
 2. หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีสะสมอย่างน้อย 3 ปี ภายในระยะเวลา 5 ปี ในช่วงเวลาใดก็ได้
 3. ผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด หรือมีใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ยังไม่สิ้นผลหรือถูกพักใช้
 4. มีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด
 5. ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษจรรยาบรรณตามมาตรา 49 (3) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
 6. ไม่เคยต้องโทษจรรยาบรรณตามมาตรา 49 (4) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โพสต์เมื่อ :
2 พ.ย. 2560 17:45:25
 30218
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์