• หน้าแรก

 • บริการ

 • หลักฐานประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน ASEAN CPA

หลักฐานประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน ASEAN CPA

 • หน้าแรก

 • บริการ

 • หลักฐานประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน ASEAN CPA

หลักฐานประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน ASEAN CPA

ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน โปรดเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ล่าสุด)ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบอนุญาตของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (เฉพาะผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาที่แสดงหลักฐานของการผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดวิชาละ 1 ฉบับ
 5. รายงานแสดงประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีสะสมอย่างน้อย 3 ปี ภายในระยะเวลา 5 ปีในช่วงเวลาใดก็ได้ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้ทำบัญชี หรือเจ้าของสถานประกอบการที่ผู้ยื่นคำขอทำงานให้
 6. สำเนาใบอนุญาตของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรองประสบการณ์ตามข้อ 5 จำนวน 1 ฉบับ
 • กรณีผู้รับรองเป็นชาวต่างชาติ ให้แสดงสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
 1. เอกสารหลักฐานแสดงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 4/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน กำหนด
 2. ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA)
 • ค่ายื่นคำขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน จำนวน 500 บาท (ชำระพร้อมยื่นแบบคำขอฯ)
 • ค่าคำขอออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน จำนวน 2,000 บาท (ชำระเมื่อสภาวิชาชีพบัญชีแจ้งผลการพิจารณา)

*ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับปี พ.ศ. 2560 - 2561*

กรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้ยื่นเอกสารตามข้อ (1), (2), (3) และ (8)

หมายเหตุ : ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

โพสต์เมื่อ :
2 พ.ย. 2560 17:47:07
 12776
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์