• หน้าแรก

 • บริการ

 • การทดสอบของผู้ขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน ASEAN CPA

การทดสอบของผู้ขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน ASEAN CPA

 • หน้าแรก

 • บริการ

 • การทดสอบของผู้ขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน ASEAN CPA

การทดสอบของผู้ขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน ASEAN CPA

            เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 รวมถึงการเปิดเสรีอื่นๆ ทำให้เศรษฐกิจของไทยขยายตัว ภาคธุรกิจต่างมีความต้องการนักบัญชีที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพิ่มสูงขึ้น ทางสภาวิชาชีพบัญชี มุ่งหวังให้นักบัญชีไทย มีการพัฒนาและได้รับการยอมรับในระดับสากล จึงจัดการทดสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียน “นักบัญชีวิชาชีพอาเซียนที่เป็นที่ยอมรับในอาเซียน

การทดสอบนี้จัดขึ้นสำหรับนักบัญชีทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อรับรองความรู้ ความสามารถและนำไปประกอบคุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA)

1. คุณสมบัติ

เป็นสมาชิกสามัญหรือวิสามัญตามระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน ASEAN Chartered Professional Accountant) พ.ศ. 2559

2. การทดสอบ

 • วิชาการรายงานทางการเงิน
 • วิชาการกำกับดูแล ความเสี่ยงและจรรยาบรรณ
 • วิชากฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
 • วิชาการบัญชีบริหารและการบริหารการเงิน

ร่างขอบเขตรายวิชาที่ทดสอบสำหรับผู้ขอขึ้นทะเบียน ASEAN CPA Download 

3. รายละเอียดการทดสอบ

 • ข้อสอบประกอบด้วย ปรนัย 40 ข้อ 60 คะแนน และอัตนัย 2 ข้อ 40 คะแนน
 • เกณฑ์การผ่านการทดสอบที่ 60 คะแนน

4. การทดสอบให้มีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง *การประกาศรับสมัครทดสอบฯ จะแจ้งกำหนดการให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป

5. ค่าสมัครวิชาละ 1,500 บาท

6. เอกสารสำหรับการสมัครครั้งแรก

6.1 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว
6.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
6.4 สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

หมายเหตุ : ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

7.คำขอสมัครทดสอบของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (Exam application form for the applicant for registration as ASEAN Chartered professional accountant) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

8. ประกาศเกี่ยวกับการทดสอบ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

โพสต์เมื่อ :
2 พ.ย. 2560 17:50:16
 13079
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์