ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน ASEAN CPA

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน ASEAN CPA

  1. กรอกแบบคำขอขึ้นทะเบียนฯ Click ที่กำหนดให้สมบูรณ์ พร้อมแนบเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนฯ ตามที่กำหนดผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น
  2. ชำระค่ายื่นคำขอขึ้นทะเบียน จำนวน 500 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับปี พ.ศ. 2560 – 2561)

เมื่อสภาวิชาชีพบัญชีได้รับแบบคำขอขึ้นทะเบียนฯ ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ คณะกรรมการกำกับดูแล จะมอบหมายคณะทำงานในการพิจารณาและตรวจประเมินคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนฯ ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับการเสนอชื่อต่อคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee: ACPACC) เพื่อรับรองและออกใบรับรองนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน

  1. ชำระค่าใบรับรองการขึ้นทะเบียนฯ จำนวน 2,000 บาท และรับใบรับรองการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับปี พ.ศ. 2560 - 2561)

โพสต์เมื่อ :
2 พ.ย. 2560 17:51:54
 12294
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์