ASEAN Federation of Accountants (AFA) ออกรายงานประจำปี สำหรับปี 2015

ASEAN Federation of Accountants (AFA) ออกรายงานประจำปี สำหรับปี 2015

            ในรายงานประจำปี 2015   AFA ได้มุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงของวิชาชีพบัญชีในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ในปี 2015 ยังได้ริเริ่มโครงการ AFA Task Forces โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการพัฒนาความสามารถขององค์กรวิชาชีพบัญชีในอาเซียนให้เทียบเท่ากันและส่งเสริมขีดความสามารถของนักบัญชีวิชาชีพของอาเซียน

สามารถอ่านรายงานประจำปีได้โดย : Download

เกี่ยวกับ ASEAN Federation of Accountants (AFA)

AFA เป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีของอาเซียน ซึ่งมีสมาชิกหลักเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีจากประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่

 • ประเทศบรูไน – The Brunei Darussalam Institute of Certified Public Accountants (BICPA)
 • ประเทศกัมพูชา – Kampuchea Institute of Certified Public Accountants and Auditors (KICPAA)
 • ประเทศอินโดนีเซีย – Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI)
 • ประเทศลาว – Lao Chamber of Professional Accountants And Auditors (LCPAA)
 • ประเทศเมียนมาร์ – Myanmar Accountancy Council (MAC) Union of Myanmar
 • ประเทศฟิลิปปินส์ – Philippines Institute of Certified Public Accountants (PICPA)
 • ประเทศสิงคโปร์ – Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA)
 • ประเทศไทย – Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP)
 • ประเทศเวียดนาม – Vietnam Association of Accountants and Auditors (VAA)

และมีสมาชิกสมทบ ได้แก่

 • Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
 • Certified Practising Accountants (CPA Australia),
 • Chartered Accountants Australia and New Zealand (CAANZ),
 • Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICEAW),
 • Japanese Institute of Certified Public Accountants (JICPA) , และ
 • Malaysian Institute of Certified Public Accountants (MICPA)
โพสต์เมื่อ :
6 พ.ย. 2560 16:25:07
 9428
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์