การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ACPACC)

การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ACPACC)

            ตามที่การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Trade in Services: CCS) ซึ่งเป็นการประชุมหารือเกี่ยวกับความตกลงยอมรับร่วมกันของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement - MRA) ในสาขาวิชาชีพต่างๆ เช่น วิศวกร สถาปนิก แพทย์ เป็นต้น โดยมีการประชุมเป็นประจำทุกๆ 3-4 เดือน โดยในครั้งที่ 86 นี้ จัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่  30 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2560  สำหรับวิชาชีพบัญชีได้มีการประชุมในส่วนของคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ACPACC) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  ซึ่งมีผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ได้แก่ คุณวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี และ คุณบุญเลิศ กมลชนกกุล ประธานคณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ รวมถึงผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

            ACPACC เป็นการประชุมของตัวแทนของคณะกรรมการกำกับดูแล (Monitoring Committee) ของแต่ละประเทศสมาชิก เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการตาม MRA ของวิชาชีพบัญชี ซึ่งรวมถึงการกำหนดคุณสมบัติ และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนของนักบัญชีอาเซียน การประชุม ACPACC ครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งที่ 5 ซึ่งมีการหารือเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ได้แก่

1. การอนุมัติ ACPACC Rules ซึ่งเกี่ยวข้องกับรายละเอียดในการขึ้นทะเบียน ASEAN CPA และการจัดทำข้อมูลในเว็บไซต์ของ ACPACC ที่ www.acpacc.org
2. การทบทวน List of Regulated and Non-regulated Services Across ASEAN
3. Assessment Statement* ของประเทศไทยและสิงคโปร์ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมแล้ว เป็นผลให้ประเทศไทยและสิงคโปร์มีความพร้อมในการเปิดรับสมัครขึ้นทะเบียน ASEAN CPA
4. ผู้สมัครขึ้นทะเบียน ASEAN CPA จากแต่ละประเทศต้องได้รับการอนุมัติจาก ACPACC ก่อน และทางเลขาธิการ ACPACC จะเป็นผู้พิมพ์ใบรับรอง ASEAN CPA สำหรับผู้ที่ผ่านการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียน

ทั้งนี้หากมีความคืบหน้า หรือมีเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม สภาวิชาชีพบัญชีจะแจ้งให้สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีรับทราบต่อไป

*Assessment Statement เป็นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและคุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนเป็น ASEAN CPA

โพสต์เมื่อ :
6 พ.ย. 2560 16:11:18
 2055
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์