• หน้าแรก

  • ข่าวสารด้านต่างๆ

  • การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน 6th และการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน

การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน 6th และการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารด้านต่างๆ

  • การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน 6th และการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน

การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน 6th และการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน

            ตามที่การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Trade in Services: CCS) ซึ่งเป็นการประชุมหารือเกี่ยวกับความตกลงยอมรับร่วมกันของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement - MRA) ในสาขาวิชาชีพต่างๆ เช่น วิศวกร สถาปนิก แพทย์ เป็นต้น โดยมีการประชุมเป็นประจำทุกๆ 3-4 เดือน โดยในครั้งที่ 87 นี้ จัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียในระหว่างวันที่  15  ถึง 19 พฤษภาคม 2560  สำหรับวิชาชีพบัญชีได้มีการประชุมในส่วนของคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ACPACC) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560  ซึ่งมีผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ได้แก่ คุณวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี และ คุณบุญเลิศ กมลชนกกุล ประธานคณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ รวมถึงผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

            ACPACC เป็นการประชุมของตัวแทนของคณะกรรมการกำกับดูแล (Monitoring Committee) ของแต่ละประเทศสมาชิก เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการตาม MRA ของวิชาชีพบัญชี ซึ่งรวมถึงการกำหนดคุณสมบัติ และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนของนักบัญชีอาเซียน การประชุม ACPACC ครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งที่ 6 ซึ่งมีการหารือเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ได้แก่

1. ประเทศไทยและสิงคโปร์ได้ส่งรายชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงของคณะกรรมการกำกับดูแล
2. ประเทศอินโดนีเซียรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเลขาธิการ ACPACC จนถึงปี 2018 โดยที่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้เป็นภาระรับผิดชอบของเจ้าภาพการประชุมครั้งนั้น
3. ประเทศไทยจะทำหน้าที่เป็นประธาน ACPACC และประเทศเวียดนามจะเป็นรองประธาน ACPACC ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 7
4. ทุกประเทศได้ส่งร่าง Assessment Statement และที่ประชุมได้อนุมัติ Assessment Statement ของประเทศมาเลเซียและประเทศลาวเพิ่มเติมในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้นตอนนี้มี 4 ประเทศที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
5. ที่ประชุมได้อนุมัติขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนจำนวน 136 คน ซึ่งเป็นนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนกลุ่มแรก แบ่งเป็นนักบัญชีจากประเทศไทยจำนวน 89 คนและจากสิงคโปร์ และ นักบัญชีสิงคโปร์ จำนวน 47 คน จัดเป็นนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนกลุ่มแรก
6. ที่ประชุมได้อนุมัติรูปแบบ ASEAN CPA Certificate และจะดำเนินการออกใบประกาศสำหรับนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน 136 คน
7. ที่ประชุมพิจารณาให้รวมประสบการณ์ของนักบัญชีเกี่ยวกับงานทางด้านการศึกษาเป็นประสบการณ์สำหรับการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนได้

*Assessment Statement เป็นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและคุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนเป็น ASEAN CPA

โพสต์เมื่อ :
6 พ.ย. 2560 15:33:43
 3523
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์