• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • สภาวิชาชีพบัญชีเปิดช่องทางให้กับสำนักงานทำบัญชี/สอบบัญชี (สำนักงาน) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการติดต่อของสำนักงาน ผ่านโครงการที่เรียกว่า “Market Place (Place for Professional Firm)”

สภาวิชาชีพบัญชีเปิดช่องทางให้กับสำนักงานทำบัญชี/สอบบัญชี (สำนักงาน) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการติดต่อของสำนักงาน ผ่านโครงการที่เรียกว่า “Market Place (Place for Professional Firm)”

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • สภาวิชาชีพบัญชีเปิดช่องทางให้กับสำนักงานทำบัญชี/สอบบัญชี (สำนักงาน) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการติดต่อของสำนักงาน ผ่านโครงการที่เรียกว่า “Market Place (Place for Professional Firm)”

สภาวิชาชีพบัญชีเปิดช่องทางให้กับสำนักงานทำบัญชี/สอบบัญชี (สำนักงาน) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการติดต่อของสำนักงาน ผ่านโครงการที่เรียกว่า “Market Place (Place for Professional Firm)”          สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปิดช่องทางให้กับสำนักงานทำบัญชี/สอบบัญชี (สำนักงาน) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการติดต่อของสำนักงาน ผ่านโครงการที่เรียกว่า “Market place (Place for rofessional Firm)” (ประกอบด้วย เบอร์โทรศัพท์ อีเมลและสถานที่ประกอบการ) เพื่อให้กับผู้ประกอบการในการเข้ามาเลือกว่าจ้างสำนักงานที่มีความเหมาะสมตามขนาดของกิจการ สถานที่ตั้ง หรือประเภทของงานบริการของท่าน รวมถึง ผู้ประกอบการจะได้รับความเชื่อมั่นถึงการมีอยู่ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานที่ว่าจ้างและเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มโอกาสให้สำนักงานของท่านได้มีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกด้วย

          ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานทำบัญชี และ/หรือ สำนักงานสอบบัญชี ดำเนินการลงทะเบียนผ่านลิงก์ที่ส่งให้ทางอีเมลของสำนักงานเพื่อเข้ามาดำเนินการตรวจสอบข้อมูลสำนักงานที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อสภาวิชาชีพบัญชี รวมถึงแจ้งแก้ไขข้อมูล (หากมี) หรือให้ข้อมูลที่จำเป็นอื่นเพิ่มเติม

โปรดทราบ!!
  1. สำนักงานที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้จะต้องเป็น “นิติบุคคลตามมาตรา 11” และ “มีสถานะคงอยู่” เท่านั้น
  2. หากท่านเลือกไม่ยินยอมการเปิดเผยข้อมูล บนเว็บไซต์จะแสดงข้อมูลเฉพาะ “เลขทะเบียนนิติบุคคล ประเภทนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล ประเภทงานให้บริการทุนจดทะเบียน สถานที่ประกอบการ” เท่านั้น โดยไม่แสดงในส่วนของข้อมูลการติดต่อ
          **เงื่อนไขโครงการ: สำนักงานที่ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 อย่างครบถ้วน และประสงค์เปิดเผยข้อมูลการติดต่อสำนักงานสามารถศึกษารายละเอียดของข้อกำหนดและสิ่งที่ต้องปฏิบัติได้ที่ >> https://www.tfac.or.th/Article/Detail/66930

👉 หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานทะเบียน โทร. 0 2685 2500 กด 1
โพสต์เมื่อ :
1 มี.ค. 2567 11:09:48
 2283
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์