What's new

News

หลักสูตรแนะนำ

Download

  • เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เฉพาะผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Download
  • เอกสารประกอบการบรรยาย Facebook Live เรื่อง "เข้าใจ ESG และการวางระบบแบบมืออาชีพ" วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 15.00 – 16.30 น. Download
  • เอกสารประกอบการบรรยาย Facebook Live การเสวนาสรุปความแตกต่างหลักการทางบัญชีกับหลักการทางภาษี
   สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) "บทที่ 14 เรื่อง สัญญาเช่า" วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 Download
  • เอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตร เรื่องเล่าข่าวทุจริต ผิดมาตรฐานบัญชี และกรณีตัวอย่างงบการเงิน (ล่าสุด)
   ของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 4/65 Download
  • เอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตร การควบคุมเพื่อป้องกันและตรวจสอบทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น
   รุ่น 2/65 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2565 Download
  • เอกสารประกอบการบรรยาย Facebook Live เรื่อง ความเสี่ยงและผลกระทบต่อผู้สอบบัญชีเมื่อบริษัทใช้งาน Cloud วันที่ 18 ตุลาคม 2565 Download

Seminar Course

Create a website for free Online Stores