What's new

News

Download

  • ดาวน์โหลดเอกสาร หลักสูตร การตรวจสอบและข้อพิจารณาในการตรวจสอบเมื่อกิจการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล (Auditting in IT environment) รุ่นที่ 1/60 Download..
  • ดาวน์โหลดเอกสาร หลักสูตร XBRL มิติใหม่ของการรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิตอล รุ่นที่ 2/60 Download..
  • ดาวน์โหลดเอกสาร หลักสูตร การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Intergrated Audit) Download..

Seminar Course

Create a website for free Online Stores