• Home

  • What’s News

  • สภาวิชาชีพบัญชีฯ จัดสัมมนาหลักสูตร “การสัมมนาเรื่อง TFRS for NPAEs ในปัจจุบันและรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง TFRS for NPAEs ในอนาคต : Present and Future” ในต่างจังหวัด

สภาวิชาชีพบัญชีฯ จัดสัมมนาหลักสูตร “การสัมมนาเรื่อง TFRS for NPAEs ในปัจจุบันและรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง TFRS for NPAEs ในอนาคต : Present and Future” ในต่างจังหวัด

  • Home

  • What’s News

  • สภาวิชาชีพบัญชีฯ จัดสัมมนาหลักสูตร “การสัมมนาเรื่อง TFRS for NPAEs ในปัจจุบันและรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง TFRS for NPAEs ในอนาคต : Present and Future” ในต่างจังหวัด

สภาวิชาชีพบัญชีฯ จัดสัมมนาหลักสูตร “การสัมมนาเรื่อง TFRS for NPAEs ในปัจจุบันและรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง TFRS for NPAEs ในอนาคต : Present and Future” ในต่างจังหวัด

            ในช่วงเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะทำงานศึกษาการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาปฏิบัติใช้ ได้จัดสัมมนาหลักสูตร “การสัมมนาเรื่อง TFRSs for NPAEs ในปัจจุบันและรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง TFRSs for NPAEs ในอนาคต : Present and Future”  ซึ่งคณะวิทยากรทุกท่านเป็นคณะทำงานศึกษาการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาปฏิบัติใช้ โดยได้ดำเนินการสัมมนาไปแล้ว  3 สาขา ดังนี้          สาขาพิษณุโลก  จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้อง Convention Hall ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก ได้รับเกียรติจาก รองศาตราจารย์ ดร.กนกพร นาคทับที และคุณกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ร่วมเป็นวิทยากร            สาขาสงขลา จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาการจัดการ ห้อง FMS ชั้น 4 ห้อง 3409  ได้รับเกียรติจาก คุณอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์ และดร.ธนาดล รักษาพล ร่วมเป็นวิทยากร


            สาขาอุบลราชธานี จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจาก คุณนริทร์ จูระมงคล และคุณกรทอง เหลืองวิไล ร่วมเป็นวิทยากร
            การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อการทบทวนความรู้ สร้างความเข้าใจในหลักการปัจจุบัน และรับฟังความเห็น ประเด็นที่สำคัญของการฏิบัติใช้ TFRS for NPAEs เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนา TFRS for NPAEs ในอนาคต ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยมากขึ้น โดยมีผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และบุคคลทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก
            การจัดสัมมนาในสาขาต่างจังหวัดยังคงมีการดำเนินการจัดอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนตุลาคม 2562 จะมีการจัดสัมมนาอีก 4 สาขา สนใจสามารถดูรายละเอียดกำหนดการสัมมนาสาขาได้ที่ https://bit.ly/2n4aB2p สำหรับในกรุงเทพมหานครมีกำหนดจัดสัมมนาในเดือนพฤศจิกายน 2562 โปรดติดตามข่าวสารต่อไป
Post Date :
1 Nov 2019 9:50:34
 5128
Visitor
Create a website for free Online Stores