• Home

  • What’s News

  • สภาวิชาชีพบัญชีร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

สภาวิชาชีพบัญชีร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

  • Home

  • What’s News

  • สภาวิชาชีพบัญชีร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

สภาวิชาชีพบัญชีร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
          ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 เป็นโรคอันตราย ซึ่งขณะนี้กำลังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในต่างประเทศและเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ นางภูษณา แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการสภาวิชาชีพบัญชีจึงออกกำหนดข้อปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 โดยกำชับให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพบัญชีให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงจัดให้มีการมาตรการทำความสะอาดห้องประชุม ห้องน้ำ อุปกรณ์ภายในสำนักงาน ติดตั้งแอลกอฮอล์ล้างมือหน้าลิฟท์ทั่วทุกชั้น และประชาสัมพันธ์คำแนะนำการรักษาความสะอาดภายในอาคาร สภาวิชาชีพบัญชี เป็นต้น
          สภาวิชาชีพบัญชี จึงขอความร่วมมือจากผู้เข้ามาติดต่อหรือเข้าร่วมอบรมสัมมนา ในกรณีที่ท่านมีประวัติการเดินทางกลับจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 และพบว่าตนเองมีไข้หรือมีอาการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ขอให้สังเกตุอาการป่วยของตนเองอย่างใกล้ชิดและควรเฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วัน โดยการงดออกไปในที่สาธารณะที่มีคนอยู่จำนวนมาก งดใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น สวมใส่หน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง หรือโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
          สำหรับผู้ที่ไม่มีไข้หรือไม่มีอาการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และมีความจำเป็นต้องเข้ามาติดต่อภายในอาคารสภาวิชาชีพบัญชี ขอความร่วมมือโปรดสวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ/สบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และสร้างความปลอดภัยให้เกิดแก่สมาชิกและผู้เข้ามาติดต่อต่อไป
Post Date :
28 Feb 2020 14:51:57
 4471
Visitor
Create a website for free Online Stores