• Home

  • About Us

  • ผู้จัดการส่วนงานทะเบียน (1 อัตรา )

ผู้จัดการส่วนงานทะเบียน (1 อัตรา )

  • Home

  • About Us

  • ผู้จัดการส่วนงานทะเบียน (1 อัตรา )

ผู้จัดการส่วนงานทะเบียน (1 อัตรา )

คุณสมบัติทั่วไป : 

      - จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบริหาร การจัดการ
      - อายุ 30 ปี ขึ้นไป
      - มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี
      - สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
      - มีภาวะความเป็นผู้นำ วิเคราะห์ปัญหา เสนอแนวทางป้องกันและแก้ไข สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
      - มีความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดเชิงพัฒนา ละเอียดรอบคอบ มีความอดทน และรับผิดชอบในหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย
      - มีจิตสำนึกที่ดีในงานบริการและสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
      - มีความซื่อสัตย์และมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Post Date :
5 May 2020 16:02:09
 3577
Visitor
Create a website for free Online Stores