• Home

  • What’s News

  • น้องคิดขอเชิญชวนพี่ ๆ สมาชิก และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกท่าน อ่านรายงานประจำปี 2563 ของสภาวิชาชีพบัญชี ภายใต้ธีม “Agile Accounting”

น้องคิดขอเชิญชวนพี่ ๆ สมาชิก และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกท่าน อ่านรายงานประจำปี 2563 ของสภาวิชาชีพบัญชี ภายใต้ธีม “Agile Accounting”

  • Home

  • What’s News

  • น้องคิดขอเชิญชวนพี่ ๆ สมาชิก และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกท่าน อ่านรายงานประจำปี 2563 ของสภาวิชาชีพบัญชี ภายใต้ธีม “Agile Accounting”

น้องคิดขอเชิญชวนพี่ ๆ สมาชิก และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกท่าน อ่านรายงานประจำปี 2563 ของสภาวิชาชีพบัญชี ภายใต้ธีม “Agile Accounting”            น้องคิดขอเชิญชวนพี่ ๆ สมาชิก และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกท่าน อ่านรายงานประจำปี 2563 ของสภาวิชาชีพบัญชี ภายใต้ธีม “Agile Accounting” เพราะพวกเรานักบัญชีต้องมี “ความคล่องแคล่วว่องไว” เพื่อเตรียมปรับตัวต่อสภาวะการทำงานและความต้องการทางธุรกิจที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอนะครับ

            ทีมงานสภาวิชาชีพบัญชีจัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้น เพื่อแสดงถึงนโยบายกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารจัดการ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้สามารถส่งมาได้ที่ tfac@tfac.or.th


อ่านรายงานประจำปีได้ที่นี่ Click
Post Date :
24 Sep 2021 16:56:06
 900
Visitor
Create a website for free Online Stores