การบัญชีภาษีอากร/ความต่างบัญชี vs ภาษี

การบัญชีภาษีอากร/ความต่างบัญชี vs ภาษี


  บทที่
  หน้าแรก
  Download
  บทนำ Download
  บทที่ 1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ Download
  บทที่ 2 ขอบเขตผู้ที่ใช้มาตรฐาน NPAE Download
  บทที่ 3 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับงบการเงินของ TFRS for NPAEs Download
  บทที่ 4 การนำเสนองบการเงิน Download
  บทที่ 5 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด Download
  บทที่ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด Download
  บทที่ 7 ลูกหนี้ New!! Download
  บทที่ 8 สินค้าคงเหลือ Download
  บทที่ 9 เงินลงทุน Download
  บทที่ 10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ New!! Download
  บทที่ 11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน Download
  บทที่ 12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน New!! Download
  บทที่ 13 ต้นทุนการกู้ยืม Download
  บทที่ 14 สัญญาเช่า Download
  บทที่ 15 ภาษีเงินได้ Download
  บทที่ 16 ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น Download
  บทที่ 17 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน Download
  บทที่ 18 รายได้ Download
  บทที่ 19 การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ Download
  บทที่ 20 สัญญาก่อสร้าง Download
  บทที่ 21 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ New!! Download
  Post Date :
  22 Dec 2021 14:35:53
   58951
  Visitor
  Create a website for free Online Stores