• Home

  • เมนูลัด

  • โปรแกรมกระดาษทำการอัตโนมัติ (Automated Leadsheet) สำหรับผู้สอบบัญชี

โปรแกรมกระดาษทำการอัตโนมัติ (Automated Leadsheet) สำหรับผู้สอบบัญชี

  • Home

  • เมนูลัด

  • โปรแกรมกระดาษทำการอัตโนมัติ (Automated Leadsheet) สำหรับผู้สอบบัญชี

โปรแกรมกระดาษทำการอัตโนมัติ (Automated Leadsheet) สำหรับผู้สอบบัญชี

            คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี โดยคณะทำงานศูนย์ความรู้ด้านการสอบบัญชีในธุรกิจที่มีระบบ IT ที่ซับซ้อน (คณะทำงาน) ได้พัฒนาโปรแกรมกระดาษทำการ Leadsheet อัตโนมัติ หรือเรียกว่า “Automated Leadsheet” จัดทำในรูปแบบไฟล์ Excel อัตโนมัติ (Excel macro) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งลดระยะเวลาในการจัดทำ Leadsheet ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระดาษทำการของงานสอบบัญชี

เป้าหมายของการพัฒนาโปรแกรม
            พัฒนาโปรแกรม Automated Leadsheet เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้จากหน้าเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีและนำไปใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โปรแกรมนี้ทำหน้าที่สร้าง Leadsheet ตามกลุ่มของรหัสบัญชีที่ผู้สอบบัญชีจัดกลุ่มไว้จากรายการในงบทดลอง มี sheet สำหรับบันทึกรายการปรับปรุงที่สามารถนำไปแสดงใน Leadsheet ที่เกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติ และจัดสร้างร่างงบการเงินให้ตามที่ผู้สอบบัญชีได้จัดกลุ่มไว้ รวมถึงได้นำตัวอย่างของกระดาษทำการเบื้องต้นที่เผยแพร่มาผนวกไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ : ตัวอย่างกระดาษทำการที่ได้เผยแพร่พร้อมกับโปรแกรม Automated Leadsheet นี้ เป็นเพียงแนวทางที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี และเป็นเพียงตัวอย่างประกอบความเข้าใจการใช้มาตรฐานการสอบบัญชีเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของมาตรฐานการสอบบัญชีและมิได้เป็นการทดแทนการอ่านทำความเข้าใจในมาตรฐานการสอบบัญชี หากแต่เป็นการช่วยให้การนำมาตรฐานการสอบบัญชีมาใช้ในการตรวจสอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม หากผู้สอบบัญชีนำไปใช้ต้องทำความเข้าใจประกอบกับการอ่านและศึกษากับมาตรฐานการสอบบัญชี และปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของกิจการที่ตรวจสอบด้วย (รายละเอียดข้อมูลการเผยแพร่ที่ Click )

ผู้สอบบัญชีสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม และคู่มือการใช้งานได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

รายละเอียด วันที่เผยแพร่ ดูเพิ่มเติม
โปรแกรม Automated Leadsheet version 1.0.3 14 กุมภาพันธ์ 2566https://acpro-std.tfac.or.th/page/94?show=true

คู่มือการใช้งานโปรแกรม 4 พฤศจิกายน 2565
https://acpro-std.tfac.or.th/page/94?show=true
Facebook Live  งาน “เปิดตัว...โปรแกรมกระดาษทำการอัตโนมัติ (Automated Leadsheet)” 5 เมษายน 2565 Click รับชม

           
            หากผู้สอบบัญชี หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีใช้งานแล้ว พบปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมอันเนื่องมาจากคำสั่งในโปรแกรม (Bug) ทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้อง หรือมีข้อผิดพลาดของโปรแกรม สามารถโพสต์คำถามของท่านได้ที่ https://eservice.tfac.or.th/fap_registration/login (เข้าสู่ ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี >> เลือก แจ้งปัญหาจาก Audit tools >> เลือก แจ้งปัญหาจากโปรแกรม Automated Leadsheet) ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีจะตอบกลับท่านโดยเร็ว และอาจนำไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาของโปรแกรมต่อไป

ตารางสรุปการปรับปรุงโปรแกรม 

Version  สิ่งที่เเก้ไข วันที่เผยแพร่ 
1.0.3    แก้ไขข้อผิดพลาดของการเรียงลำดับรหัส Leadsheet Group
   และ Leadsheet Sub Group
14 กุมภาพันธ์ 2566
1.0.2     แก้ไขข้อผิดพลาดในการทำงานของโปรแกรมในกรณีที่ผู้ใช้งาน
   ตั้งชื่อ
Leadsheet Group ด้วยตัวเลขเป็นจำนวนหลาย
   Leadsheet Group 
30 กันยายน 2565 
1.0.1     แก้ไขให้ผู้ใช้งานสามารถใส่ข้อมูลกระดาษทำการอ้างอิงใน
   column “อ้างอิง” ของแต่ละ Leadsheet Group ที่สร้างขึ้นมาได้
   ตามข้อคิดเห็นที่ได้รับมาจากผู้ใช้งาน
 
31 สิงหาคม 2565
1.0.0  - 31 มกราคม 2565 
Post Date :
31 Jan 2022 12:13:14
 35867
Visitor
Create a website for free Online Stores