• Home

 • About Us

 • ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงานบัญชี

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงานบัญชี

 • Home

 • About Us

 • ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงานบัญชี

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงานบัญชี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 

 1. อายุมากกว่า 30 ปี
 2. การศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 3. มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 7 ปี
 4. มีประสบการณ์ด้านการปิดงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน และการนำส่งภาษีต่าง ๆ
 5. มีความรู้เรื่องหลักการทางบัญชี ภาษี และการควบคุมบัญชีภายใน
 6. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี และโปรแกรม Microsoft Word และ Power point ได้
 7. หากสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำบัญชี หรือผ่านงานการใช้ระบบ ERP มาแล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

รายละเอียด ลักษณะและขอบเขตงานที่ต้องรับผิดชอบ

 1. ดูแลการปฏิบัติงานของส่วนงานบัญชี โดยสามารถให้คำปรึกษา/แนะนำการทำงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในเบื้องต้นได้
 2. บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์คงค้าง
 3. จัดทำรายงานทางการเงินต่าง ๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปิดบัญชีได้อย่างถูกต้อง และตรงตามเวลา เพื่อนำเสนอให้แก่ฝ่ายบริหาร
 4. รวบรวมและจัดทำงบประมาณประจำปีได้อย่างถูกต้อง และตรงตามเวลา เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
 5. ประสานงานกับส่วนงานภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสำนักงานสาขา เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความสะดวก และราบรื่น
 6. วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชี ภาษี ได้อย่างถูกต้อง และนำส่งได้ตรงตามเวลา
 7. ควบคุมดูแลข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินถาวรให้ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริง และเป็นปัจจุบัน


สวัสดิการที่จะได้รับ

 1. ประกันสังคม
 2. ประกันสุขภาพ
 3. ตรวจสุขภาพประจำปี
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. โบนัสประจำปี
 6. อื่นๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่) ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Post Date :
26 Apr 2022 13:40:39
 3083
Visitor
Create a website for free Online Stores