รวมกฎหมายสภาวิชาชีพบัญชี

รวมกฎหมายสภาวิชาชีพบัญชี     พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 https://www.tfac.or.th/upload/9414/BQnA6YI6XE.pdf
     กฎกระทรวงกําหนดหลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 https://www.tfac.or.th/upload/9414/abf3L3O81i.pdf
     ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี https://www.tfac.or.th/Article/Detail/66893
     ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี https://www.tfac.or.th/Article/Detail/66895

Post Date :
10 May 2022 14:28:06
 276
Visitor
Create a website for free Online Stores