Update!! โปรแกรม Automated Leadsheet version 1.0.1

Update!! โปรแกรม Automated Leadsheet version 1.0.1          คณะทำงานศูนย์ความรู้ด้านการสอบบัญชีในธุรกิจที่มีระบบ IT ที่ซับซ้อน ภายใต้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี ขอประกาศแจ้งใช้งานโปรแกรม Automated Leadsheet version 1.0.1 โดยมีการปรับปรุงโปรแกรมดังนี้
          แก้ไขให้ผู้ใช้งานสามารถใส่ข้อมูลกระดาษทำการอ้างอิงใน column “อ้างอิง” ของแต่ละ Leadsheet Group ที่สร้างขึ้นมาได้ ตามข้อคิดเห็นที่ได้รับมาจากผู้ใช้งาน
          ผู้สอบบัญชีที่ต้องการใช้งานสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเวอร์ชันใหม่ได้ที่ Click
          สำหรับผู้สอบบัญชีที่ต้องการโอนย้ายข้อมูลจากไฟล์ version 1.0.0 ที่ใช้งานอยู่สามารถใช้ฟังก์ชัน Export ใน sheet ดังต่อไปนี้ออกมา และ Import เข้าไปยัง sheet เดียวกันใน version 1.0.1 เพื่อใช้งานต่อไป หรือเตรียมใช้งานสำหรับการตรวจสอบปีต่อไป
  • Sheet 2.1 CY TB
  • Sheet 2.2 PY TB
  • Sheet 3.1 LS Group
  • Sheet 3.2 LS Sub
  • Sheet 3.3 TB Map
Post Date :
31 Aug 2022 17:06:30
 1899
Visitor
Create a website for free Online Stores