• Home

  • What’s News

  • สภาวิชาชีพบัญชีจัดโครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี Open House ครั้งที่ 4/2565

สภาวิชาชีพบัญชีจัดโครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี Open House ครั้งที่ 4/2565

  • Home

  • What’s News

  • สภาวิชาชีพบัญชีจัดโครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี Open House ครั้งที่ 4/2565

สภาวิชาชีพบัญชีจัดโครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี Open House ครั้งที่ 4/2565

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 สภาวิชาชีพบัญชีจัดโครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี (TFAC Open House) ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4/2565 ผ่านช่องทาง Online ให้แก่สถาบันหรือนิสิตนักศึกษา โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ทำความรู้จักกับสภาวิชาชีพบัญชี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางสู่วิชาชีพบัญชี เข้าใจถึงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินในปัจจุบัน โดยมีคุณวีระเดช เตชะวรินทร์เลิศ ผู้ชำนาญการ ฝ่ายวิชาการด้านมาตรฐานการบัญชี มาเป็นผู้บรรยายในกิจกรรมนี้
          ภายในงานมีคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 88 คน ประกอบด้วยสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม ดังนี้
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เข้าร่วมจำนวน 59 คน
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าร่วมจำนวน 29 คน
          สภาวิชาชีพบัญชีรู้สึกยินดีที่คณาจารย์และน้อง ๆ นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และหวังว่าจะนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้เป็นประโยชน์ในการเตรียมพร้อมสู้เส้นทางสายวิชาชีพบัญชีในอนาคตต่อไป
Post Date :
30 Sep 2022 13:02:50
 359
Visitor
Create a website for free Online Stores