• Home

  • What’s News

  • แจ้งเตือน !!! การเก็บชั่วโมง CPD

แจ้งเตือน !!! การเก็บชั่วโมง CPD

  • Home

  • What’s News

  • แจ้งเตือน !!! การเก็บชั่วโมง CPD

แจ้งเตือน !!! การเก็บชั่วโมง CPD
#เพราะรักจึงมาเตือน 🧡💙
เดือนพฤศจิกายนแล้วน้า..เก็บชั่วโมง CPD ครบกันหรือยังจ๊ะ
.
📌 #ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ต้องมีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) รวมกันไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง ต่อปีปฎิทิน แบ่งเป็น

☑ ชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี ต้องมีเนื้อหา ด้านบัญชีหรือด้านสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง และด้านจรรยาบรรณ ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง รวมทั้งด้านอื่น ๆ ตามที่สภาฯ กำหนด
☑ชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ 20 ชั่วโมง (สำหรับชั่วโมงส่วนที่เกินของชั่วโมงที่เป็นทางการ สามารถนับเป็นชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการได้)

อย่าลืม 🔔⁉ ชำระค่าบำรุงสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีและชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อนหมดอายุ (ภายในสิ้นปี 31 ธันวาคม 2565)
.
📌 #ผู้ทำบัญชี
ต้องเข้ารับอบรมชั่วโมง CPD ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ต่อปีปฏิทิน
☑ มีชั่วโมงด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง โดยสามารถแจ้ง CPD ได้ทันทีหลังอบรมเสร็จสิ้นแต่ไม่เกิน 30 มกราคมของปีถัดไป
☑ แจ้งผ่านทางระบบ e-Accountant หรือระบบ CPD Online ของสภาฯ

อย่าลืม 🔔⁉ ชำระค่าบำรุงสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
.
👉 ง่าย ๆ กับการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ TFAC Single Sign-on เพียง Scan QR Code หรือคลิก https://eservice.tfac.or.th/tfac_eservice/login
👉 แนะนำหลักสูตรฟรี! TFAC e-Learning หลักสูตรจรรยาบรรณ “ผลกระทบของการใช้ Social Media ต่อจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” เพียง Scan QR Code หรือคลิก http://oline.me/Biroa
Post Date :
4 Nov 2022 11:42:01
 11687
Visitor
Create a website for free Online Stores