• Home

  • What’s News

  • การขอความยินยอมจากผู้เข้าอบรมสัมมนาในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

การขอความยินยอมจากผู้เข้าอบรมสัมมนาในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

  • Home

  • What’s News

  • การขอความยินยอมจากผู้เข้าอบรมสัมมนาในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

การขอความยินยอมจากผู้เข้าอบรมสัมมนาในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562เรียน ผู้เข้าอบรมสัมมนาของสภาวิชาชีพบัญชี


สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

📌 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางวิชาชีพ หลักสูตรอบรมสัมมนา และสิทธิพิเศษต่าง ๆ ในการอบรมสัมมนาที่ตรงกับความต้องการของท่าน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้ส่ง e-Mail ขอความยินยอมจากท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยขอให้ท่านตรวจสอบ e-Mail ของท่าน (Subject : การให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562) และดำเนินการตามความประสงค์

ทั้งนี้ หากไม่พบ e-Mail ดังกล่าว หรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพ โทร. 02 685 2500 (ต่อ) 2559, 2572, 2555-2558, 2508-2510 หรือ Email: training@tfac.or.th

ด้วยความเคารพอย่างสูง
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
Post Date :
6 Feb 2023 15:24:21
 2994
Visitor
Create a website for free Online Stores