ผู้เข้ารับการทดสอบ test

ผู้เข้ารับการทดสอบ testกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 56 (1/2567)

กำหนดการเปิดรับสมัครสอบ 4 – 31 มกราคม พ.ศ. 2567
กำหนดการทดสอบ การทดสอบ ครั้งที่ 56 (1/2567)
วิชาการบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567
วิชาการบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567
วิชาการสอบบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2567
วิชาการสอบบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2567
วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2567
วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2567

เริ่มทดสอบเวลา 13.00-17.00 น.
ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ

วิธีการสมัครสอบ

 1. ให้ผู้สมัครสอบดำเนินการสมัครทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.tfac.or.th
 2. ต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดทางระบบออนไลน์
 3. ก่อนการยื่นสมัครเข้ารับการทดสอบ CPA โปรดตรวจสอบและบันทึกข้อมูลที่อยู่ email ของท่านในระบบทะเบียนสมาชิกให้ครบถ้วน
  เพื่อประโยชน์ในการออกใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องและรวดเร็วผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt
 4. ผู้สมัครสอบครั้งแรก ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลรับสมัครสอบทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.tfac.or.th ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 17.00 น. เพื่อเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติก่อน เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วจะแจ้งให้
  ผู้สมัครสอบทำการเลือกสมัครสอบตามรายวิชาที่มีสิทธิสอบต่อไป
 5. ต้องดำเนินการชำระเงินตั้งแต่วันที่ 4– 31 มกราคม พ.ศ. 2567 และต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน 24.00 น. ของวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 เท่านั้น

** การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ **
และได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวันและเวลาที่กำหนด

วิธีการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงินNEW
สภาวิชาชีพบัญชีได้เปิดให้บริการระบบการออกใบรับและใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีรูปแบบใหม่ “e-Tax Invoice & e-Receipt” ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ก่อนการยื่นสมัครเข้ารับการทดสอบ CPA โปรดตรวจสอบและบันทึกข้อมูลที่อยู่ และ email ของท่านในระบบทะเบียนสมาชิกให้
ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการออกใบเสร็จรับเงินของท่านให้ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น

    1. เมื่อท่านเข้าระบบสมัครสอบ CPA และกดยืนยันการสมัครสอบแล้ว
    2. ระบบจะกำหนดให้ชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ โดยการสแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking ให้ท่านทำรายการต่อดังนี้    3. เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์จะถูกส่งให้ท่านทาง email ที่ได้แจ้งไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี หรือ ท่านสามารถ
        Download ใบเสร็จรับเงินจากระบบสมัครสอบ CPA ได้ภายใน 5 วันทำการ
    4. กรณีไม่สามารถ Download ใบเสร็จรับเงินได้ หรือ รายการไม่สมบูรณ์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของสภาวิชาชีพบัญชี โทร 0-2685-2500 กด 1

** ศึกษาวิธีการใช้งานระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของสภาวิชาชีพบัญชีได้สะดวกมากขึ้น โดยสามารถรับชมคลิป Click
(โปรดศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบโดยละเอียด ในหัวข้อระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

 • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 54/2566 เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 56 (1/2567) Click

ขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ

ตามที่ขอบเขตการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรายวิชาการสอบบัญชี 1 ได้กำหนดให้มีการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชีของกิจการที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล โดยกำหนดให้มีเอกสารที่ต้องศึกษาเป็นหนังสือคู่มือของสภาวิชาชีพบัญชี จำนวน 4 ฉบับ นั้น
          ขณะนี้หนังสือคู่มือของสภาวิชาชีพบัญชีอยู่ในระหว่างการพิจารณาปรับปรุง จึงขอให้ผู้ประสงค์เข้ารับการทดสอบดาวน์โหลดหนังสือคู่มือ จำนวน 4 ฉบับ เพื่อใช้เป็นเอกสารที่ต้องศึกษาตามที่กำหนดในขอบเขตของรายวิชาการสอบบัญชี 1 ตามรายละเอียดท้ายนี้

หนังสือคู่มือของสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์

   • หนังสือคู่มือของสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์
    บทที่ 3
    การควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศ Click
    บทที่ 8 เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย Click
   • หนังสือคู่มือของสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี
    บทที่ 2
    การตรวจสอบกรณีกิจการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลและการประเมินความเสี่ยง Click
    บทที่ 4 การควบคุมระบบงานและการประเมินความเสี่ยง Click

 • ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าทดสอบ

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย มีดังนี้
(หญิง)
         - ให้สวมเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อมีปก มีแขน กางเกงขายาวหรือชุดกระโปรงสุภาพ สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงหรือกระโปรง
         - หรือ สวมชุดกระโปรงแซกยาวมีแขน
         - สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น
         - ห้ามสวมเสื้อยืดไม่มีปกและกางเกงขาสั้น
(ชาย)

         - ให้สวมเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อมีปก มีแขน กางเกงขายาวสีสุภาพ สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง
         - สวมรองเท้าหุ้มส้น
         - ห้ามสวมเสื้อยืดไม่มีปกและกางเกงขาสั้น

2. การเข้าห้องสอบ การส่งสมุดคำตอบ การลุกจากที่นั่งทดสอบ มีดังนี้

         2.1 ห้ามเข้าห้องสอบหลังเวลาเริ่มสอบ (13.00 นาฬิกาตรง) เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น และได้รับอนุญาตจากกรรมการทดสอบ
              ภายในเวลา 13.10 น.

         2.2 ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน
              ไปในวันสอบทุกครั้งเพื่อใช้แสดงคู่กัน มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

         2.3 ให้วางบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ไว้บนโต๊ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่คุมสอบตรวจสอบ
              และลงลายมือชื่อเข้าทดสอบในแบบฟอร์มที่กำหนด

         2.4 ห้ามมิให้ส่งกระดาษคำตอบ สมุดคำตอบและข้อสอบ จนกว่าเวลาล่วงผ่านไปแล้ว 1 ชั่วโมง 

         2.5 เมื่อมีสัญญาณหมดเวลาแล้ว ให้หยุดเขียนคำตอบทันที และนั่งรอเจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อส่งข้อสอบ
              กระดาษคำตอบปรนัย และสมุดคำตอบอัตนัยต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนออกจากห้องสอบ

         2.6 ให้ลงลายมือชื่อส่งข้อสอบ กระดาษคำตอบปรนัยและสมุดคำตอบอัตนัยก่อนออกจากห้องสอบ

         2.7 ห้ามลุกไปจากที่นั่งก่อนหมดเวลาสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อน เว้นแต่
              ยกมือให้เจ้าหน้าที่คุมสอบทราบเพื่อส่งสมุดคำตอบกระดาษคำตอบและข้อสอบก่อนหมดเวลาทดสอบหรือเพื่อขออนุญาตใด ๆ

         2.8 เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้วต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

3. อุปกรณ์ที่จะใช้ในห้องสอบ มีดังนี้

         3.1 เจ้าหน้าที่คุมสอบจะจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน ได้แก่ ปากกา ดินสอดำ2B ไม้บรรทัด และยางลบ ให้ผู้เข้าทดสอบใช้ในการเขียนคำตอบ
              ทุกคน

         3.2 ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพและเสียง เครื่องมือ
              บอกเวลา นาฬิกา และอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ ของตนเองเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นเครื่องคิดเลข

         3.3 ห้ามนำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ เอกสาร โน้ตย่อใด ๆ เข้าห้องสอบ

4. การปฏิบัติระหว่างการทดสอบ มีดังนี้

         4.1 ก่อนจัดทำข้อสอบให้เขียนชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวสอบ วิชาที่สอบ ครั้งที่สอบ ข้อที่ตอบ ลงบนกระดาษคำตอบปรนัย
              และบนปกสมุดคำตอบอัตนัยทุกเล่มเฉพาะในที่ที่กำหนด ด้วยปากกาที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น  กรณีกระดาษคำตอบปรนัยให้ระบาย
              เลขประจำตัวสอบในวงกลมด้วยดินสอดำ 2B ให้ถูกต้อง หากเขียนหรือระบายเลขประจำตัวสอบไม่ถูกต้องจะถือว่าไม่ได้คะแนนในวิชานั้น
              แม้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะรวบรวมคะแนนได้หรือไม่ได้ก็ตาม
        4.2 ห้ามเขียนชื่อ นามสกุล หรือลงลายมือชื่อผู้เข้าทดสอบ หรือทำเครื่องหมายใด ๆ ลงในกระดาษคำตอบหรือสมุดคำตอบโดยเด็ดขาด
              แม้ขีดฆ่าหรือตกเติมก็ห้ามลงชื่อกำกับไว้ เว้นแต่เป็นไปตาม 4.1
        4.3 ข้อสอบอัตนัย มีดังนี้
                 4.3.1 ให้เขียนคำตอบแต่ละข้อในสมุดคำตอบแต่ละเล่มตามสีที่กำหนด กรณีเขียนคำตอบ ในสมุดผิดเล่มไม่ตรงตามสีที่กำหนด
                          ให้แจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขและลงชื่อกำกับไว้
                 4.3.2 ให้เขียนคำตอบด้วยปากกาที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น  
                 4.3.3 ห้ามฉีกกระดาษออกจากสมุดคำตอบโดยเด็ดขาด 
                 4.3.4 ห้ามเขียนคำตอบเป็นภาษาอื่น ให้เขียนคำตอบเป็นภาษาไทยเท่านั้น เว้นแต่เป็นศัพท์เทคนิคอาจเขียนเป็นภาษาอังกฤษ
         4.4 ข้อสอบปรนัย ให้ตอบในกระดาษคำตอบโดยระบายในวงกลมที่ต้องการแต่ละข้อเพียงวงกลมเดียวด้วยดินสอดำ 2B 
         4.5 ห้ามคัดลอกข้อสอบไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด รวมทั้งห้ามนำข้อสอบ กระดาษคำตอบปรนัย
              หรือสมุดคำตอบอัตนัยออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
         4.6 ห้ามกระทำด้วยประการอื่นใดที่คณะอนุกรรมการเห็นว่าเป็นการทุจริตในการทดสอบ 

5. บทลงโทษ

          5.1 กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 4.3 และ ข้อ 4.4 อนุกรรมการจะไม่ตรวจคำตอบและปรับเป็นสอบตกในข้อนั้น
         5.2 กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 2.6 ให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้นของการทดสอบในครั้งนั้น
         5.3 กรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.2 ที่พบในขณะที่มีการทำข้อสอบเจ้าหน้าที่คุมสอบจะให้ยุติการทำข้อสอบและให้ออกจาก
               ห้องสอบทันทีและให้หมายความรวมถึงการตรวจพบภายหลังเวลาการทำข้อสอบสิ้นสุดลงแล้ว ให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้น
               ของการทดสอบในครั้งนั้น
         5.4 กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 2.4 ให้ถือว่าสอบตกทุกรายวิชาในการสอบครั้งนั้น และให้ตัดสิทธิ ในการเข้าทดสอบมีกำหนด 5 ปี
               นับแต่วันที่กระทำผิด
         5.5 กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามข้อ 4.5 เจ้าหน้าที่คุมสอบจะให้ยุติการทำข้อสอบและให้ออกจากห้องสอบทันที ให้ถือว่าสอบตก
               ทุกรายวิชาในการสอบครั้งนั้น และให้ตัดสิทธิ ในการเข้าทดสอบมีกำหนด
5 ปี นับแต่วันที่กระทำผิด
         5.6 กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.3 หรือข้อ 4.6 เจ้าหน้าที่คุมสอบจะให้ยุติการทำข้อสอบและให้ออกจากห้องสอบทันที
               ให้ถือว่าสอบตกทุกรายวิชาในการสอบครั้งนั้น และให้ตัดสิทธิในการเข้าทดสอบตลอดไป
 • การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้

            สภาวิชาชีพบัญชีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทางเว็บไซต์ https://www.tfac.or.th ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ปิดรับสมัครสอบ โดยเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องติดตามและตรวจสอบรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ หากผู้สมัครสอบรายใดพบว่ารายวิชาที่เข้ารับการทดสอบไม่ตรงตามที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงิน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมแนบสำเนาใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ
หากเลยเวลาที่กำหนดสภาวิชาชีพบัญชีจะยึดถือตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้

 • การขยายวันครบกำหนดผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของผู้เข้ารับการทดสอบที่มีรายวิชาผ่านในการทดสอบครั้งที่ 39-49

        ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องทำให้การดำเนินการจัดการทดสอบความรู้
  ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นไปด้วยความยากลำบาก และจำเป็นต้องเลื่อนการจัดการทดสอบหลายครั้ง โดยในปี 2564
  สภาวิชาชีพบัญชีดำเนินการจัดการทดสอบได้เพียง 2 ครั้ง ด้วยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้ารับการทดสอบและบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง
  ในการทำงานเป็นสำคัญ คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชีได้พิจารณาถึงผลกระทบต่อผู้ที่มี
  ผลการทดสอบผ่านในการทดสอบครั้งที่ 39-49 ให้มีการขยายระยะเวลาผลการทดสอบสะสมออกไป 1 ครั้งของการทดสอบ เพื่อเป็นประโยชน์
  ต่อผู้เข้ารับการทดสอบที่มีผลสอบผ่านบางรายวิชา
        สภาวิชาชีพบัญชี จึงได้มีประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 20/2565 เรื่อง การขยายวันครบกำหนดผลการทดสอบสะสมความรู้ของผู้ขอขึ้น
  ทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยสรุปตารางการการขยายผลการทดสบสะสมในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

  ผลการทดสอบสะสมครั้งที่ วันที่ครบกำหนด วันที่ขยายผลการทดสอบสะสม
      39(1/2561)     15 พฤษภาคม 2565 วันที่ประกาศผลการทดสอบ ครั้งที่ 51
      40(2/2561)     12 กันยายน 2565 วันที่ประกาศผลการทดสอบ ครั้งที่ 52
      41(3/2561)      9 มกราคม 2566 วันที่ประกาศผลการทดสอบ ครั้งที่ 53
      42(1/2562)     15 พฤษภาคม 2566 วันที่ประกาศผลการทดสอบ ครั้งที่ 54
      43(2/2562)     11 กันยายน 2566 วันที่ประกาศผลการทดสอบ ครั้งที่ 55
      44(3/2562)     12 มกราคม 2567 วันที่ประกาศผลการทดสอบ ครั้งที่ 56
      45(1/2563)     16 กรกฎาคม 2567 วันที่ประกาศผลการทดสอบ ครั้งที่ 57
      46(2/2563)     8 ตุลาคม 2567 วันที่ประกาศผลการทดสอบ ครั้งที่ 58
      47(3/2563)     10 มกราคม 2568 วันที่ประกาศผลการทดสอบ ครั้งที่ 59
      48(1/2564)     12 พฤษภาคม 2568 วันที่ประกาศผลการทดสอบ ครั้งที่ 60
      49(2/2564)     17 มกราคม 2569 วันที่ประกาศผลการทดสอบ ครั้งที่ 61

  ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 20/2565 เรื่อง การขยายวันครบกำหนดผลการทดสอบสะสมความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) Click

  • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอเข้าทดสอบ
   - ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 16/2564 เรื่อง การดำเนินการขอดูสมุดคำตอบ และการอุทธรณ์ของผู้เข้ารับการทดสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียน
     เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 48 (1/2564) Click
   - ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 11 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ผลการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียน
     เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2563 Click


  • แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง


  แบบหนังสืออุทธรณ์ผลการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (อท.1)


  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาดูผลการทดสอบ
  Post Date :
  26 Dec 2023 9:40:05
   3580
  Visitor
  Create a website for free Online Stores