• Home

  • What’s News

  • การจัดโครงการ “แคมป์นักบัญชีชุมชน” ครั้งที่ 1/2567 ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

การจัดโครงการ “แคมป์นักบัญชีชุมชน” ครั้งที่ 1/2567 ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

  • Home

  • What’s News

  • การจัดโครงการ “แคมป์นักบัญชีชุมชน” ครั้งที่ 1/2567 ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

การจัดโครงการ “แคมป์นักบัญชีชุมชน” ครั้งที่ 1/2567 ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี


        การจัดโครงการ “แคมป์นักบัญชีชุมชน” ครั้งที่ 1/2567 ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

          เมื่อวันที่ 12 และ 13 มีนาคม 2567 สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะทำงานโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ (Cloud Accounting Software) สำหรับผู้ทำบัญชี และผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อย (MSMEs) ภายใต้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี จัดโครงการ “แคมป์นักบัญชีชุมชน” ครั้งที่ 1/2567 ให้แก่นักศึกษาด้านสาขาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวม 103 คน ณ ห้องประชุมธีรธรรมานันท์ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักบัญชีอิสระให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้โปรแกรมบัญชี Cloud Accounting Software สู่การเป็นนักบัญชีชุมชน ที่มีความสามารถให้คำแนะนำ และช่วยจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชน/MSMEs ของผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อมและขนาดเล็ก ในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        โดยในวันแรกของการจัดโครงการ ได้รับเกียรติจาก ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พร้อมด้วยคณะอาจารย์สาขาบัญชี วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กล่าวให้การต้อนรับ ขอบคุณสภาวิชาชีพบัญชี นำโดย นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี นางอัญชลี มณีท่าโพธิ์ ประธานคณะทำงานฯ พร้อมกับนางวัทธยา พรพิพัฒน์กุล กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ที่ให้ความสำคัญสนับสนุนจัดกิจกรรม ให้แก่นักศึกษาปวส.วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีในครั้งนี้เป็นอย่างมาก โดยเนื้อหากิจกรรมในการจัดโครงการวันแรก น้องๆ นักศึกษาจะได้รับความรู้เชิงประสบการณ์ จากทีมวิทยากรสมาคมสำนักงานบัญชีไทย (TAFA) กว่า 12 คน เพื่อเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษากิจกรรม Workshop ให้นักศึกษาในแต่ละกลุ่ม 10 กลุ่ม ในเรื่องเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคประกันสังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีความรู้เกี่ยวกับบัญชีและภาษีสำหรับนิติบุคคล ความรู้เกี่ยวกับบัญชีและภาษีสำหรับนิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

         สำหรับวันที่สองของโครงการ ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชันส์ จำกัด ซึ่งเป็น Software Provider ที่ให้ความสนับสนุนและเข้าร่วมโครงการ Cloud Accounting Software SMEs 2gether มาร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆ นักศึกษาแล้วนำระบบโปรแกรมบัญชี AccRevo ได้ทำความรู้จักและทดลองใช้งานจริง และในช่วงครึ่งหลังของการจัดกิจกรรม ทีมวิทยากรจากสมาคมสำนักงานบัญชีไทย (TAFA) จัดทำกรณีศึกษาเพื่อให้น้องๆ นักศึกษาได้จำลองเหตุการณ์และทำงานจริง เสมือนเป็นนักบัญชีที่พร้อมปฏิบัติงานให้แก่ธุรกิจ หรือกิจการได้ต่อไป และในช่วงท้ายของโครงการ ได้จัดให้มีการมอบใบอบรมแก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ และเป็นการสร้างฐานความแข็งแรงในการเดินทางในสายงานวิชาชีพบัญชี ต่อไป

          ณ โอกาสนี้ สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบคุณทีมวิทยากรทุกท่านจากสมาคมสำนักงานบัญชีไทย (TAFA) และบริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชันส์ จำกัด ผู้ที่มาร่วมให้ความรู้แก่น้อง ๆ นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงทีมผู้สนับสนุนจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (SCG) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ที่ได้ให้การสนับสนุนร่วมมือกันทำให้โครงการนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี และสำหรับการจัดโครงการในครั้งต่อไป จะได้มีโอกาสไปพบปะกับนักศึกษาสถาบันใด สามารถติดตามได้ในเร็ว ๆ นี้

... แล้วพบกัน ในวันเปิดเทอม กับโครงการดี ๆ ที่ "แคมป์นักบัญชีชุมชน" นะคะ  


Post Date :
28 Mar 2024 9:52:08
 748
Visitor
Create a website for free Online Stores