• Home

  • What’s News

  • เปิดแล้ว...อีกครั้ง สำหรับ Service Provider ผู้ผลิต Cloud Accounting Software ... ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Cloud Accounting Software สำหรับธุรกิจ SMEs ตามเกณฑ์สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด

เปิดแล้ว...อีกครั้ง สำหรับ Service Provider ผู้ผลิต Cloud Accounting Software ... ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Cloud Accounting Software สำหรับธุรกิจ SMEs ตามเกณฑ์สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด

  • Home

  • What’s News

  • เปิดแล้ว...อีกครั้ง สำหรับ Service Provider ผู้ผลิต Cloud Accounting Software ... ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Cloud Accounting Software สำหรับธุรกิจ SMEs ตามเกณฑ์สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด

เปิดแล้ว...อีกครั้ง สำหรับ Service Provider ผู้ผลิต Cloud Accounting Software ... ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Cloud Accounting Software สำหรับธุรกิจ SMEs ตามเกณฑ์สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด
            ปัจจุบัน Accounting Software มีหลากหลายส่วนมากเป็นการใช้งานเฉพาะในส่วนของผู้ทำบัญชี สำนักงานบัญชีที่รับทำบัญชีให้กับผู้ประกอบการที่เป็น MSME การทำงานเป็นแบบไม่ Real Time เนื่องจากการทำงานของผู้ทำบัญชี สำนักงานบัญชี จะทำหลังจากเหตุการณ์สิ้นสุดนานแล้ว และประกอบกับผู้ประกอบการ MSME ขาดความสนใจที่จะใช้งบการเงินที่ปิดประจำปีให้เป็นประโยชน์เพื่อการบริหารกิจการเพียงแต่นำไปใช้เพื่อการเสียภาษีเท่านั้น
            สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องมีส่วนในการพัฒนาผู้ประกอบการ ผู้ทำบัญชี สำนักงานบัญชี ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล ขนาด Micro Small Medium ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทำบัญชีให้เข้าสู่ระบบบัญชีเดียว สนับสนุน Software หรือ Application ทางบัญชี ที่จะนำมาให้ผู้ประกอบการใช้อย่างมีการพัฒนาให้สะดวกกับผู้ใช้งาน เพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกรายการค้าของผู้ประกอบการจาก Software หรือ Application ทางบัญชี เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นแบบ Real Time สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ สถานการณ์ได้อย่างเป็นปัจจุบัน ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ MSME มาใช้ Software หรือ Application ทางบัญชี ชี้ให้เห็นประโยชน์ของการทำบัญชีที่ถูกต้อง

            ขั้นตอนการดำเนินงานรับสมัคร Software Provider
1. เปิดรับสมัคร Software Provider ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ผ่านเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
2. จัดประชุม Software Provider เพื่อเข้ารับฟังการชี้แจงการตรวจประเมินขั้นต่ำ ในระหว่างวันที่ 1 – 6 มิถุนายน 2567
3. คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ทำการพิจารณาประเมิน ในระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2567
4. ประกาศ Software Provider ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินแล้ว ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2567
5. ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ / ผู้ทำบัญชี / สำนักงานบัญชี เข้าร่วมรับฟังการเสวนา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567

> > > สนใจแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่ Scan QR code ด้านล่าง 
หรือคลิก https://forms.gle/6C16K2VA6yjks6fE6 ได้แล้ว
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
• • • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ส่วนงานเลขานุการ 2 (สุกัญญา) โทรศัพท์ 02 685 2579
หรืออีเมล sukanya.sa@tfac.or.th         
                                                                                    

Post Date :
11 Apr 2024 14:07:03
 1306
Visitor
Create a website for free Online Stores