• Home

  • What’s News

  • สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทยขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเปลี่ยนผ่านประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยฐานความรู้ นวัตกรรม และความร่วมมือรัฐ เอกชน สังคม

สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทยขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเปลี่ยนผ่านประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยฐานความรู้ นวัตกรรม และความร่วมมือรัฐ เอกชน สังคม

  • Home

  • What’s News

  • สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทยขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเปลี่ยนผ่านประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยฐานความรู้ นวัตกรรม และความร่วมมือรัฐ เอกชน สังคม

สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทยขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเปลี่ยนผ่านประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยฐานความรู้ นวัตกรรม และความร่วมมือรัฐ เอกชน สังคม


            สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย (Social Value Thailand) ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดงานสัมมนา “เปลี่ยนผ่านประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยฐานความรู้ นวัตกรรม และความร่วมมือรัฐ เอกชน สังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความตระหนัก ความรู้และทักษะกรอบมาตรฐาน แนวปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางสังคม (Impact Measurement & Management Framework) ส่งเสริมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์สังคม แนวปฏิบัติที่ดี และกรณีศึกษาให้เกิดการต่อยอดและนำไปสู่การบริหารจัดการงานวิจัย งานวิชาการ และการบริหารองค์กรสู่การสร้างผลสัมฤทธิ์สังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคีทังภาครัฐ ภาคแอกชน และภาคสังคมในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2567 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click
  • การลงทะเบียนเข้าร่วม: 1 – 20 เมษายน พ.ศ. 2567
  • เวทีเสวนาImpact University Consortium : วันที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 00 – 16.30 น.
  • ประชุมเชิงปฏิบัติการ High Impact Initiative Workshop : วันที่ 2 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 00 – 16.30 น.
Post Date :
17 Apr 2024 11:07:30
 382
Visitor
Create a website for free Online Stores